Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Detailplaneeringu algatamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara Vallavalitsuse 09.02.2017 korraldusega nr 27 algatati Auvere küla Põhjaterritooriumi maaüksusel (katastritunnus 85101:012:0160) asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva ”Põlevkivi uttegaasidest bensiinifraktsiooni kondenseerimise ja väävliühendite eemaldamise seadme (GRU)” rajamise detailplaneeringu koostamine (planeeringuala pindala ca 1,2 ha), eesmärgiga muuta planeeringualal Vaivara Vallavolikogu 28.06.2011 otsusega nr 146 kehtestatud Energiakompleksi maa-ala detailplaneeringut täpsustava detailplaneeringuga määratud ehitusõigust, sh maksimaalset ehitiste kõrgust.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna:
  • planeeringuala paikneb Vaivara valla üldplaneeringus määratud olulise keskkonnamõjuga tööstusettevõtete maa-alal
  • planeeritud ala kohta varem tehtud Energiakompleksi detailplaneeringu koosseisus koostati KSH, mis on heaks kiidetud Keskkonnaministeeriumi 10.09.2008.a kirjaga nr 13-3-1/33349-3.
  • detailplaneeringus ei taotleta Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 kohast olulise keskkonnamõjuga tegevust. KeHJS § 6 lg 2 p.2 järgi on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevus kivisöe või põlevkivi gaasistamine või vedeldamine, kui päevas kasutatakse toorainet 500 tonni või rohkem, ning sama lõike p.35 järgi ka selle tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab sätestatud künnistele. Antud juhul muudetakse põlevkiviõli tootmise käitise tegevust  täiendava tehnoloogilise protsessiga, mis ei muuda tooraine tarbimist, seega ei ole tegemist kohustusliku keskkonnamõju hindamise juhtumiga ja samal põhjusel ei ole eelhindamise kohustust ka Vabariigi Valitsuse 11.09.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu”  § 3 lg 9 järgi. Tegemist ei ole ka keemilise protsessiga (ainet ehk põlevkivi bensiini toodetakse kondenseerimisega, mis on füüsikaline protsess), st ei rakendu ka KeHJS § 6 lg 1 p.11 ega määruse nr 223 § 6
  • GRU rajamisega kaasneb positiivne keskkonnamõju õhusaastele –  oluliselt väheneb lõhnaainete sisaldus uttegaasides,  samuti väheneb kõrgetest allikatest tingitud lõhnahäiring piirkonnas, sh nii Sinimäe alevikus kui Sillamäe linnas.
  • Kuna GRU seade asub tootmisterritooriumi osas, mis on igalt poolt piiratud olemasoleva taristuga ning muus osas kasutatakse olemasolevat seadmestikku, siis ei ulatu nende rajamise mõju tootmisterritooriumilt välja (st puudub ka piiriülene mõju). Seetõttu puudub kavandatavatel tegevustel mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 aladele.
 
Planeeringuala arendajaks on Enefit Energiatootmine AS. Täpsem Info www.vaivaravald.ee/dp.
 
 
Raim Sarv
Planeeringuspetsialist
Vaivara Vallavalitsus

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |