VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         03. detsember 2013 nr 251

 

Vaivara Vallavalitsuse alatise laste

hoolekandekomisjoni koosseisu kinnitamine

 


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lõike 11, haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja Vaivara valla põhimääruse § 50 ning lastekaitse- ja noorsootöökomisjoni ja sotsiaalosakonna ettepanekud,

 

Vaivara vallavalitsus annab


 k o r r a l d u s e:

 

1.      Kinnitada Vaivara Vallavalitsuse alatise laste hoolekandekomisjoni koosseis:

 

1.1.Maksim Iljin

1.2.Anne Terner-Boiko

1.3.Irina Klishina

1.4.Kai Kiiver

1.5.Margit Maksimov

1.6.Roman Treial

1.7.Aili Avameri

 

2.      Nimetada komisjoni esimeheks Maksim Iljin.

 

3.      Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 13.03.2013 korraldus nr 50 „Vallavalitsuse alatise lastekaitse- ja noorsootöökomisjoni moodustamine“ ja Vaivara Vallavalitsuse 29.05.2013 korralduse nr 121Vaivara Vallavalitsuse 13.03.2013 korralduse nr 50 „Vallavalitsuse alatise lastekaitse- ja noorsootöökomisjoni moodustamine“ muutmine“.

 

4.      Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

5.      Korraldus teha teatavaks alatise hoolekandekomisjonile.

 

 

 

Heiki Luts
vallavanem                                                                                          Eret Laht

                                                                                                            vallasekretäri ülesannetes