VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           06. august 2013 nr 161

 

Valla valimiskomisjoni asukoha

määramine

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lõikest 6,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Määrata Vaivara valla valimiskomisjoni asukohaks Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa.

 

2.      Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

3. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                                          Eret Laht

                                                                                                            vallasekretäri abi                                                                                                                                 vallasekretäri ülesannetes