VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                    25. november 2013 nr 224

 

Hankemenetluse korraldamine

 

Võttes aluseks riigihangete seaduse § 3 ja § 25 lõiked 1 ja 3 samuti Vaivara vallavara eeskirja § 6 lõike 1 ning tuginedes Vaivara Vallavolikogu 25.11.2013 otsusele nr 13 „Loa andmine Sinimäe kooli ehitustööde hanke korraldamiseks“ ja lähtudes vajadusest korraldada Sinimäe uue koolioone ehitustööde teostaja leidmiseks avalik hankemenetlus,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e :

 

1.        Viia Sinimäe uue koolihoone ehitustööde teostaja leidmiseks läbi avatud hankemenetlus.

 

2.        Määrata hankemenetluse eest vastutavaks isikuks abivallavanem Mati Männisalu ning hankemenetluse volitatud isikuks KA Vaiko AS projektijuht Kalle Norma.

 

3.        Kooskõlastada hankedokumendid vastavalt käesoleva korralduse lisadele 1 kuni 2 ning määrata hanke eeldatavaks maksumuseks 2 700 000.- eurot käibemaksuta.

 

4.        Majandusosakonnal avaldada käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud hanke kohta informatsioon Riigihangete registri ja Vaivara valla veebilehel.

 

5.        Moodustada hanke raames esitatavate pakkumuste vastavaks tunnistamiseks ning

hindamiseks ajutine komisjon koosseisus: Heiki Luts, Mati Männisalu, Evald Teetlok, Maksim Iljin ja Kalle Norma.

 

6.        Korraldus jõustub majandusosakonnale, projektijuhile ja ajutise komisjoni liikmetele teatavakstegemisest.

 

7.        Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                              Eret Laht

vallasekretäri ülesannetes