VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         28. november 2013 nr 243

 

Ühisveevärgi teenushindade kooskõlastamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punkti 2, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2, § 142 lõike 2, Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2025 (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 24.04.2013 määrusega nr 74) ja KA Vaiko AS 18.11.2013.a taotluse nr 4/102 (registreeritud 19.11.2013 nr 6.1-18/1822),

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e :

 

1. Kooskõlastada KA Vaiko AS ühisveevärgi teenushinnad (käibemaksuga) alates 01.01.2014.a alljärgnevalt:

1.1. Abonenttasu ühes kuus 0,68 eurot ;

1.2. Tasu võetud vee eest 2,15 eurot/m3;

1.3. Tasu heitvee ärajuhtimise eest 2,50 eurot/m3.

 

2.Korraldus teha teatavaks KA Vaiko AS-le.

 

3.Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

 

 

 

 

Heiki Luts                                                                               Eret Laht

vallavanem                                                                              vallasekretäri ülesannetes