VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         28. november 2013 nr 245

 

Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine

ja korralduse kehtetuks tunnistamine

 

Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.06.2011 määruse nr 32 „ Vaivara Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 6 lõikest 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1 ning võttes aluseks Vaivara Lasteaia ettepaneku (25.09.2013 nr 2-18/67),

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

1.1. Vikerkaar sõimerühma esindaja                           Ekaterina Vachevskikh;

1.2. Vikerkaar liitrühma esindaja                                Svetlana Šemarina;

1.3. Ojake rühma esindaja                                           Natalia Nikandrova;

1.4. Klaabu rühma esindaja                                         Veronika Tolli;

1.5. Pedagoogilise nõukogu esindaja                          Aleksandra Gorodnitševa;

1.6. Valla esindaja, lastekaitsespetsialist                     Anne Terner-Boiko.

 

2. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 19.11.2012.a korraldus nr 173 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine ja korralduste kehtetuks tunnistamine“.

 

3. Korraldus teatavaks teha Vaivara Lasteaiale.

 

4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

 

 

Heiki Luts                                                                               Eret Laht

vallavanem                                                                              vallasekretäri ülesannetes