Mis on avalik üritus

 

Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

 

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

 

Avaliku ürituse loa taotlemine

 

Avalike ürituste korraldamiseks on vajalik Vallavalitsuse luba.

 

Avaliku ürituse korraldamiseks Vaiavara valla territooriumil loa saamiseks tuleb esitada Vaivara Vallavalitsuse vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva allkirjastatud loa taotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega  paberkandjal või elektrooniliselt aadressil vaivara@vaivara.ee.

 

Avaliku ürituse taotluse (  doc,    pdf)

 

Avalik üritus peab olema kooskõlastatud Ida prefektuuriga (avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastuse leht). Politsei poolt avalikud üritused Vaiavara vallas kooskõlastab Ida prefektuuri Narva politseijaoskond

 

Taotluse lisad:

1)      Kui avaliku üritusega kaasneb turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada kooskõlastatud Ida Prefektuuriga turvaplaan).

2)      Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

3)      Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole valla või ürituse korraldaja omandis.

4)      Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas, milles on näidatud:
1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
2) parkimisvõimalused;
3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;

5)      Kui avalik üritus korraldatakse riigimaantee  kaitsevööndis, siis liiklusskeem peab olema kooskõlastatud Riigi Maanteeametiga.

6)      Taotlus lisatakse Ida päästekeskuses kirjalik kooskõlastus, kui:

1) avalik üritus toimub siseruumis;

2) avalik üritus on üle 300 osalejaga toimub ajutises ehitises või atraktsioonidel;

3) tehakse avalikku lõket.

 

Loa väljastajal on vajadusel õigus nõuda muid asjassepuutuvaid dokumente, selgitusi või kooskõlastusi.

Taotluse vaatab vallasekretär läbi,  loa andmist otsustab vallavalitsus.

 

Ürituse korraldaja kohustused (Vaivara vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete § 7):

Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:

1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;

2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;

4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;

5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;

6) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi;

7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust;

8) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid;

9) korraldama ürituse territooriumi ja sellega piirnevate alade koristamise, sh jäätmete eemaldamise, ürituse korraldamiseks loa andmise korralduses sätestatud ajaks, mis ei või olla rohkem kui kuus tundi pärast ürituse lõppemist.

 

 

Vaivara vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded