EELNÕU

VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           märts 2010 nr

 

Kohanimede määramine Futura maa-ala

detailplaneeringu I etapi alal Olgina alevikus

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates............... valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest  4,  Vaivara Vallavolikogu 15.10.2009.a otsusest nr 262 “Kehtivat üldplaneeringut muutva Olgina alevikus ning Peeterristi ja Tõrvajõe külas asuva Futura maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” ja võttes aluseks Kalle Norma taotluse (03.03.2010 nr.17-4.3/171) kohanimede määramiseks Futura maa-alal,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Futura maa-alal detailplaneeringu I etapi alal Olgina alevikus määratakse tänavate nimed vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Rebase tänav, Rebase põik, Alliksaare tänav, Tuuleveski tänav, Tuuleveski põik, Veskimäe tänav, Põhjakivi tänav, Mustjõe tänav.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest taotlejale.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejatele ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                         Galina Mogelainen  

  Vallasekretär