EELNÕU

VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                               21.september 2010 nr

 

Kohanime määramine Mäealuse maaüksuse

detailplaneeringu alal Olgina alevikus

 

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates ……… kuni ……….. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4, Vaivara Vallavolikogu 08.04.2010.a. otsusest nr. 34 “ Olgina alevikus ja Tõrvajõe külas asuvate kehtitav üldplaneeringut muutva Mäealuse maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine” ja võttes aluseks Kalle Norma (Piirlinn OÜ juhatuse liige) 24.08.2010 taotluse nr 7-1.2/896 kohanime määramiseks Mäealuse maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Mäealuse maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus määratakse tänava nimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Männikmäe tänav, Augametsa tänav Kurekaevu tänav, Kõrgeallika tänav ja Kõrgeallika põik.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Mati Männisalu

Abivallavanem

vallavanema ülesannetes                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär                                                                                      

                                                                                                                       

 


                                                                                                                                    EELNÕU

VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           21.september 2010 nr 

 

Vaivara Vallavalitsuse 08.12.2009 korralduse nr 273

„Kohanime määramine Rootsilõvi maaüksuse

detailplaneeringu alal Olgina alevikus” muutmine

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates ……… kuni ……….. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määrusest nr 251 ”Aadressiandmete süsteem” ning tulenevalt Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 4 lg 2 ja 3, Vaivara Vallavolikogu 15.10.2009.a otsusest nr. 261 “Kehtitav üldplaneeringut muutva Rootsilõvi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine Olgina alevikus”, Vaivara Vallavolikogu 08.04.2010.a otsusest nr 34 “ Olgina alevikus ja Tõrvajõe külas asuvate kehtitav üldplaneeringut muutva Mäealuse maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine”, Vaivara Vallavalitsuse 08.12.2009 korraldusest nr 273 „Kohanime määramine Rootsilõvi maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus” ja võttes aluseks Kalle Norma (Piirlinn OÜ juhatuse liige) 24.08.2010 taotluse nr 7-1.2/896 ning Aleg Kirs`i (Poorten Arendus OÜ juhatuse liige) 14.09.2010 nõusoleku kohanime muutmiseks Rootsilõvi maaüksusil,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1.         Muuta Vaivara Vallavalitsuse 08 detsembri 2009 korralduse nr 273 „Kohanime määramine Rootsilõvi maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus” punkti 1 alljärgnevalt:

 

“1.       Rootsilõvi maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus määratakse tänava nimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Pähklisalu tänav ja Kirsimäe tänav.”

 

2.                  Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

3.                  Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Mati Männisalu

Abivallavanem

vallavanema ülesannetes                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär