EELNÕU

VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                                       august 2009.a nr

 

Aiandusühistute kohanimede määramine ja muutmine

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati valla veebilehel alates ……………. 2009.a vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, § 7 lõike 1 punktist 1 ja 2, § 9 lõikest 1, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2 ning seoses väikekohtade nimede korrastamise vajadusega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada Vaivara vallas kehtivate väikekohtade nimed:

1.1. Arumäe aiandusühistu - Arumäe küla;

1.2. Mustajõe suvilaühistu – Auvere küla;

1.3. Viljapea aiandusühistu -  Kudruküla küla;

1.4. Konna aiandusühistu – Vaivara küla.

 

2. Määrata uus väikekoha nimi:

1.1.  Valgejõe suvilaühistu  - endine nimi Mustajõe Kaks SÜ, Auvere küla (skeem lisana);

1.2.  Külmajõe suvilaühistu – endine nimi Mustajõe Kolm SÜ, Auvere küla (skeem lisana);

1.3.  Saare aiandusühistu – endine nimi Ostrovnoi AÜ Auvere küla;

1.4.  Ehavalguse aiandusühistu – endine nimi Tihhaja Zavod AÜ, Auvere küla;

1.5.  Kaevuri aiandusühistu – endine nimi Gornjak AÜ, Mustanina küla;

1.6.  Linna aiandusühistu – endine Sillamäe Sputnik AÜ, Sõtke küla;

1.7.  Vikerkaare aiandusühistu – endine Zarja AÜ, Tõrvajõe küla;

1.8.  Energeetiku aiandusühistu – endine Energeetik-2 AÜ, Tõrvajõe küla;

1.9.  Ranniku aiandusühistu - endine nimi Primorski -2000 AÜ, Udria küla.

 

3.  Määrata aiandusühistu Koidu Valgus territooriumi, asukohaga Auvere külas, väikekoha nimeks: Koiduvalguse aiandusühistu (skeem lisana).

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

3. Korraldus edastada riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja ühistutele.

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär