EELNÕU

VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                             september 2010 nr

 

Kohanime määramine Kose maaüksuse

detailplaneeringu alal Sõtke külas

 

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates ……… kuni ……….. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4, Vaivara Vallavolikogu 08.07.2010.a. otsusest nr. 54 “Sõtke külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Kose maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” ja võttes aluseks Artur Eistre ja Evgenia Boyko 25.08.2010 taotluse nr 7-4.3/900 kohanime määramiseks Kose maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Kose maaüksuse detailplaneeringu alal Sõtke külas määratakse tänava nimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Paemäe tänav,

 

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                         Galina Mogelainen  

Vallasekretär