EELNÕU

 

VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                                                    2009.a.nr

 

Kohanime määramine Alamjooksu maaüksuse

detailplaneeringu alal Kudruküla külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates............... valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1 ja lg 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lg 4, Vaivara Vallavolikogu 12.03.2009.a. otsusest nr. 210 “Detailplaneeringu kehtestamine Alamjooksu maaüksusel Kudruküla külas” ja võttes aluseks Anti Kallam`i, Raivo Pulsti`i ja OÜ Sinimäe Ratas taotluse (16.03.2009 nr.17-4.3/228) kohanimede määramiseks Alamjooksu maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Alamjooksu maaüksuse detailplaneeringu alal Kudruküla külas määratakse tänava nimi Kalda tee (asukoha skeem korralduse lisana).

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja kohanime määramise taotlejale.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                                                             EELNÕU     

VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                                                    2009.a.nr

 

Kohanime määramine Männiku tn 10 maaüksuse

detailplaneeringu alal Olgina alevikus

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates............... valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1 ja lg 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lg 4, Vaivara Vallavolikogu 12.03.2009.a. otsusest nr. 211 “Detailplaneeringu kehtestamine Männiku tn 10 maaüksusel Olgina alevikus” ja võttes aluseks Anatoli Pljuðko taotluse (18.03.2009 nr.17-4.3/238) kohanime määramiseks Männiku tn 10 maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

1. Männiku tn 10 maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus määratakse tänava nimi Männiku põik (asukoha skeem korralduse lisana).

 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

3. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja kohanime määramise taotlejale.

 

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär