NÄIDIS

VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                   2009.a.nr

 

Kohanimede määramine Tikmani maaüksuse

detailplaneeringu alal Meriküla külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates............... valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1 ja lg 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lg 4 Vaivara Vallavolikogu 23.04.2009.a. otsusest nr. 219 “Detailplaneeringu kehtestamine Tikmani maaüksusel Meriküla külas” ja võttes aluseks Roman Ðtereb`i taotluse (09.06.2009 nr.17-4.3/619) kohanimede määramiseks Tikmani maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Tikmani maaüksuse detailplaneeringu alal Meriküla külas määratakse tänava nimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Ranna tee

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejatele ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär