EELNÕU

 

VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                            september 2010 nr

 

Kohanime määramine Mäealuse maaüksuse

detailplaneeringu alal Olgina alevikus

 

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates ……… kuni ……….. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4, Vaivara Vallavolikogu 08.04.2010.a. otsusest nr. 34 “ Olgina alevikus ja Tõrvajõe külas asuvate kehtitav üldplaneeringut muutva Mäealuse maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine” ja võttes aluseks Kalle Norma (Piirilinna OÜ juhatuse liige) 24.08.2010 taotluse nr 7-1.2/896 kohanime määramiseks Mäealuse maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Mäealuse maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus määratakse tänavate nimed vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Männikmäe tänav, Augametsa tänav, Kurekaevu tänav, Kõrgeallika tänav ja Kõrgeallika põik.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                             Galina Mogelainen  

                                                                        Vallasekretär