IDA-VIRUMAA

VAIVARA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

 

Sinimäe 20.veebruar 2006 nr 7

Vaivara valla 2006.a. eelarve kinnitamine


Juhindudes valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001,56,332; 2002,64,393; 2003,88,588) § 8 ja § 12, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1999,82,755; 2000,51,322; 2001,82,489;100,642; 2002, 36,220; 50,313; 53, 336; 58,362;61,375; 64,390; 64, 393; 68,407; 82,480; 96,565; 99, 579; 2003,1,1; 4, 22; 23,141; 88,588; 2004,41,277; 56, 399; 81,542; 89,610; 2005, 31,230 ) § 7 lg 1, § 22, lg1, p.1 ja Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 16.10.2003 määrusega nr. 30; KO 2003,195,2597) § 26, lg 1, p.1,

Vaivara Vallavolikogu m ä ä r a b:


1. Kinnitada Vaivara valla 2006. aasta eelarve tulud koos 2005.a. kulude katteks suunatud jäägiga summas 38 665 162,75 krooni vastavalt lisale nr. 1 (juurde lisatud).

2. Kinnitada Vaivara valla 2006. aasta eelarve kulud summas 38 165 162,75 krooni, s.h.568 993,75 krooni võetud laenude tagasimaksmine, 75 000.- krooni õppelaenude andmine vastavalt lisale nr.1 (juurde lisatud).

3. Kinnitada kassatagavara summas 500 000.- krooni.

4. Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist. 2006. a.

5. Määrus jõustub 27.veebruaril 2006. a.

Heiki Luts
Volikogu esimees

 

                                                             Lisa 1
                                                   Vaivara Vallavolikogu 20.02.2006.a. määruse nr.7 juurde        
           
           
                                                       VAIVARA VALLA 2006.a. EELARVE , Tuh. EEK          
               
teg_ala kulu_liik nimi Eelarve 2004 täitmine Eelarve 2004 täitmine Kassakulu 31.12.05 Kassakulu 31.12.05 Eelarve  Eelarve projekt  
    T U L U D              
     Kantselei 15,2 15238,0 13,3 13304,0 11,0    
  320310                 Majandustegevuse registreering 5,0 5000,0 6,6 6610,0 6,0 6000  
  320700                 Valla- ja linnasekretäri tõestamistoimingute eest 1,9 1865,0 0,9 875,0 0,5 500  
  320999                 Muud riigilõivud 0,0   0,3 300,0 0,0    
  323720                 Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest 4,9 4915,0 2,9 2885,0 2,5 2500  
  323830                 Kantseleiteenuste tasu 3,5 3458,0 2,6 2634,0 2,2 2200  
                   
     Rahandusosakond 6767,5 6767547,9 7814,4 7814437,7 7099,1 7099097,4  
  300000                 Tulumaks füüsilise isiku tulult 3722,2 3722208,0 4427,5 4427515,0 4500,0 4500000  
  322490                 Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest 0,0   1,8 1782,0 0,0    
  323000                 Tulud transporditeenustelt 14,1 14109,7 18,4 18353,0 15,0 15000  
  323010                 Tulud sideteenustelt 4,8 4768,3 4,4 4391,9 2,0 2000  
  35000002       Haridus- ja Teadusministeerium  17,7 17700,0 0,0   0,0    
  35000008       Põlumajandusministeerium 1,8 1837,5 0,0   0,0    
  35000009               Rahandusministeerium 59,0 59031,0 49,4 49378,0 32,1 32082  
  350001                 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt 0,0   2,0 2000,0 6,0 6000  
  350003       Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 120,8 120754,0 0,0   0,0    
  352000                 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandifondi s.h. 2676,0 2676000,0 3187,6 3187644,0 2487,6 2487570  
  352000                       Eraldised haridus ja kultuuri palga ühtlustamiseks 127,0 127000,0 129,0 129000,0 138,0 138000 Rahandusosakonna juhataja
  352000                       Eraldised puuetega inimestega seotud sotsiaalhoole 0,0   118,0 118000,0 0,0    
  352000                       Eraldised hariduskuludeks 1789,0 1789000,0 1928,6 1928644,0 1396,0 1396000 Rahandusosakonna juhataja
  352000                       Toimetulekutoetus 760,0 760000,0 954,0 954000,0 826,0 826000 Rahandusosakonna juhataja
  352000                      Koolilõuna 53,0 53000,0 58,0 58000,0 127,6 127570 Rahandusosakonna juhataja
  3521       Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt 2,4 2432,0 0,0   0,0    
  382000                 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 90,6 90605,4 119,7 119663,8 35,0 35000  
  382300                 Intressitulu füüsilise isiku tulumaksu võlalt 5,1 5102,0 3,7 3710,0 0,0    
  388890       Muud (ebatavalised) tulud  0,0   0,0   21,4 21445,44  
                   
     Majandusosakond 23412,6 ######## 24372,1 ######## 26961,2 26961237  
  303000                 Maamaks 2532,6 2532607,0 2552,7 2552709,0 2500,0 2500000  
  320030                 Ehitusregistri toimingute riigilõiv 0,0   0,0 0,0 1,0 1000  
  320180                 Ehitusloa väljastamise eest 0,0   0,0 0,0 45,0 45000  
  320320                 Kasutusloa väljastamise riigilõiv 60,6 60557,0 85,2 85226,0 34,0 34000  
  322590                 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest 6,0 6044,5 37,6 37573,4 0,0    
  323100                 Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest, kalandusest 50,9 50897,0 0,0   0,0    
  323320                 Üür ja rent mitteeluruumidelt 9,6 9554,0 15,3 15335,0 8,8 8800  
  323850      Tasu maa-ainese kaevandamisloa väljaandmisest 53,0 53038,8 0,0   0,0    
  323890                 Muu toodete ja teenuste müük 61,4 61391,8 26,3 26320,2 20,0 20000  
  35000008               Põllumajandusministeerium 0,0   0,0 0,0 938,7 938736  
  350003       Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 0,0   0,0   2875,9 2875853,4  
  350020       Välisabi tegevuskuludeks 0,0   0,0   434,1 434107,1  
  35020007               Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 229,0 229000,0 461,0 461000,0 881,0 881000  
  35020009               Rahandusministeerium 0,0   1302,3 1302283,0 0,0    
  381110                 Hoonete (va eluhooned ) müügihind 80,0 80000,0 770,0 770000,0 50,0 50000  
  381115                 Eluhoonete müügihind 534,1 534146,9 263,0 262999,5 50,0 50000  
  381116                 Eluhoonete müügiga seotud kulud 0,0   -10,7 -10674,0 0,0    
  381145                 Transpordivahendi müügihind 35,6 35600,0 1,0 1000,0 100,0 100000  
  381160       Müüdud muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu 12,9 12900,0 0,0   0,0    
  38228                  Muudele residentidele antud laenudelt 0,6 560,0 2,2 2235,0 0,0    
  382360                 Muude maksuvõlgade intressitulud 0,0   14,3 14260,0 0,0    
  382500                 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 6981,2 6981170,0 6781,8 6781810,0 7014,2 7014190  
  382540                 Laekumine vee erikasutusest 12742,4 12742420,6 12054,4 12054446,7 12000,0 12000000  
  388090                 Muud trahvid 7,1 7090,0 14,5 14505,4 7,6 7550  
  388200                 Saastetasud 0,3 302,0 0,5 548,3 1,0 1000  
  388890                 Muud ( ebatavalised ) tulud 15,3 15301,0 0,5 493,7 0,0    
                   
     Sotsiaalosakond 721,5 721452,7 434,1 434128,8 400,0 400000  
  322000                 Tulu koolitusteenuse osutamisest 720,2 720162,7 428,0 427968,8 400,0 400000  
  323000                 Tulud transporditeenustelt 1,3 1290,0 1,5 1501,0 0,0    
  35000006               Kultuuriministeerium 0,0   1,4 1380,0 0,0    
  35000011               Sotsiaalminusteerium 0,0   3,3 3279,0 0,0    
                   
     Vaivara Huvikeskus 51,3 51326,9 33,0 32998,0 121,1 121130  
  322100                 Raamatukogude tasulised teenused 0,0   0,6 635,0 1,5 1500  
  322110                 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused 50,3 50323,8 19,3 19290,0 28,7 28700  
  322190                 Muud tulud kultuuri-ja kunstialasest tegevusest 0,0   1,7 1742,0 18,0 18000  
  323320                 Üür ja rent mitteeluruumidelt 0,8 825,0 5,2 5165,0 12,0 12000  
  323330                 Muu vara üür ja rent 0,0   0,1 100,0 3,0 3000  
  323830                 Kantseleiteenuste tasu 0,0   1,1 1066,0 0,0    
  35000011               Sotsiaalminusteerium 0,0   0,0   22,5 22500  
  350003                 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 0,0   5,0 5000,0 28,0 28000  
  382000                 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 0,2 178,1 0,0   0,0    
  388890                 Muud ( ebatavalised ) tulud 0,0   0,0   7,4 7430  
                   
     Vaivara Lasteaed 0,9 946,3 3,0 2970,0 5,2 5160  
  322020                 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu 0,9 855,0 3,0 2970,0 5,2 5160  
  382000                 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 0,1 91,3 0,0   0,0    
                   
     Sinimäe Põhikool 103,5 103488,4 68,4 68436,2 67,0 67000  
  322030                 Tasu töövihikute ja õppematerjalide eest 17,2 17236,1 11,8 11754,5 14,0 14000  
  322040                 Tasu toitlustamiskuludeks 2,3 2335,0 4,5 4460,0 4,0 4000  
  322050                 Õppekavaväline tegevus 30,2 30216,7 28,7 28721,3 35,0 35000  
  322090                 Muud tulud haridusalasest tegevusest 4,5 4529,7 7,6 7640,2 0,0    
  323010                 Tulud sideteenustelt 0,0   0,2 224,3 0,0    
  323320                 Üür ja rent mitteeluruumidelt 16,4 16426,0 13,5 13525,0 14,0 14000  
  35000008               Põllumajandusministeerium 0,0   2,1 2110,9 0,0    
  381145                 Transpordivahendi müügihind 32,4 32375,0 0,0   0,0    
  382000                 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 0,4 369,9 0,0   0,0    
                   
    Ü L D S E   T U L U D 31072,6 ######## 32739,3 ######## 34664,8 34664824  
                   
                   
     K U L U D              
01   Üldised valitsussektori teenused 2933,1 2933140,7 3369,6 3369647,6 4142,4 4142415,9  
                   
01111               Valla- ja linnavolikogu 314,3 314280,0 268,1 268058,6 644,6 644577,8  
01111            50                     Personalikulud 278,5 278503,0 250,7 250720,0 497,5 497475  
01111            55                     Majandamiskulud 35,8 35777,0 17,3 17338,6 147,1 147102,8  
                   
01112               1.1 Valla- ja linnavalitsus 2311,8 2311759,4 2858,0 2858000,3 3052,6 3052558,1  
01112            50                     Personalikulud 1441,0 1440999,0 1890,9 1890891,8 2092,2 2092239  
01112            55                     Majandamiskulud 836,4 836392,4 966,7 966748,4 960,3 960319,1  
01112            60                     Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 34,4 34368,0 0,4 360,0 0,0 0  
                   
01112            50                     Personalikulud 54,7 54725,0 8,6 8584,0 0,0 0  
01112            55                     Majandamiskulud 7,5 7500,0 5,3 5344,3 0,0 0  
                   
01114               Peservfond 0,0   0,0 0,0 350,0 350000  
01114            60                     Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 0,0   0,0 0,0 350,0 350000  
                   
01320           55                     Majandamiskulud 0,0   0,0   0,0 0  
                   
01600            50                     Personalikulud 0,0   61,8 61764,0 0,0 0  
01600            55                     Majandamiskulud 0,0   14,8 14758,3 0,0 0  
                   
01600               1.1 Liikmemaksud, arengukava 113,2 113191,0 103,7 103694,0 80,3 80280  
01600            45               Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 67,0 67028,0 84,0 83962,0 80,3 80280  
01600            50                     Personalikulud 46,2 46163,0 19,7 19732,0 0,0 0  
                   
01700               Valitsussektori võla teenindamine 131,7 131685,3 49,4 49444,2 15,0 15000  
01700            65                     Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 131,7 131685,3 49,4 49444,2 15,0 15000  
                   
03   Avalik kord ja julgeolek 65,8 65756,6 36,7 36697,2 37,4 37430  
                   
03100               Politsei 49,4 49401,8 36,7 36697,2 37,4 37430  
03100            45                   Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 3,0 3000,0 0,0 0,0 10,0 10000  
03100            50                     Personalikulud 22,8 22831,0 6,1 6134,0 6,2 6230  
03100            55                     Majandamiskulud 23,6 23570,8 30,6 30563,2 21,2 21200  
                   
03200            55                     Majandamiskulud 0,0   0,0 0,0 0,0 0  
                   
03600 55      Majandamiskulud 16,4 16354,8 0,0   0,0 0  
                   
04   Majandus 5066,5 5066455,7 8341,9 8341875,5 9966,7 9966722,4  
                   
04210               Maakorraldus 190,2 190190,1 331,0 331030,7 521,7 521665,29  
04210            50                     Personalikulud 149,5 149494,0 270,1 270124,0 481,5 481465,29  
04210            55                     Majandamiskulud 40,6 40606,1 60,9 60866,7 40,2 40200  
04210            60                     Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 0,1 90,0 0,0 40,0 0,0 0  
                   
04220               Metsamajandus 27,1 27084,0 38,8 38808,0 140,4 140449,9  
04220            50                     Personalikulud 25,2 25234,0 28,1 28075,0 133,9 133949,9  
04220            55                     Majandamiskulud 1,9 1850,0 10,7 10733,0 6,5 6500  
                   
04360               Muu energia- ja soojamajandus 730,7 730694,0 2748,6 2748609,0 549,0 549000  
04360            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  310,7 310694,0 2191,6 2191609,0 0,0 0  
04360            40                     Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 420,0 420000,0 557,0 557000,0 549,0 549000  
                   
04510               Maanteetransport 2112,2 2112159,2 3058,8 3058756,0 1881,0 1881000  
04510            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  1461,2 1461179,4 2257,9 2257948,4 1000,0 1000000  
04510            50                     Personalikulud 18,5 18532,0 8,0 8010,0 0,0 0  
04510            55                     Majandamiskulud 632,4 632447,9 792,8 792797,6 881,0 881000  
                   
04511            55                     Majandamiskulud 25,6 25602,4 1,0 1000,0 0,0 0  
                   
04730               Turism 790,7 790669,4 1473,7 1473722,1 1157,6 1157613,7  
04730            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0   1581,6 1581599,7 0,0 0  
04730            45                    Antud sihtfinantseerimine 0,0   58,0 58015,5 0,0 0  
04730            50                     Personalikulud 236,4 236371,0 7,9 7947,0 453,8 453751,4  
04730            55                     Majandamiskulud 554,3 554298,4 66,5 66494,3 703,9 703862,3  
04730            60                     Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 0,0   -240,3 -240334,3 0,0 0  
                   
04740               Üldmajanduslikud arendusprojektid 531,6 531626,0 137,0 136950,0 4887,5 4887497  
04740            15       Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 515,1 515126,0 0,0   4314,9 4314889  
04740            45                    Antud sihtfinantseerimine 0,0   19,9 19949,0 94,4 94408  
04740            50                     Personalikulud 0,0   0,0   145,2 145200  
04740            55                     Majandamiskulud 16,5 16500,0 117,0 117001,0 333,0 333000  
                   
04900               Muu majandus (sh majanduse haldus) 658,4 658430,6 553,0 552999,7 829,5 829496,49  
04900            50                     Personalikulud 433,7 433740,0 343,1 343082,0 575,9 575923,05  
04900            55                     Majandamiskulud 224,7 224690,6 209,9 209917,7 253,6 253573,44  
                   
05   Keskkonnakaitse 834,4 834425,7 1280,2 1280187,9 734,7 734650,66  
                   
05100            55                     Majandamiskulud 119,7 119738,0 130,0 130000,0 0,0 0  
                   
05200            55                     Majandamiskulud 0,0   260,0 260000,0 0,0 0  
                   
05300            55                     Majandamiskulud 39,9 39916,4 173,4 173390,6 0,0 0  
                   
05400               Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 521,5 521541,0 550,0 550000,0 550,0 550000  
05400            55                     Majandamiskulud 521,5 521541,0 550,0 550000,0 550,0 550000  
                   
05600               Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 153,2 153230,3 166,8 166797,3 184,7 184650,66  
05600            50                     Personalikulud 128,1 128147,0 150,2 150203,0 170,7 170650,66  
05600            55                     Majandamiskulud 25,1 25083,3 16,6 16594,3 14,0 14000  
                   
06   Elamu- ja kommunaalmajandus 2607,0 2606950,0 4098,7 4098718,6 1595,4 1595369,2    
                   
06100               Elamumajanduse arendamine 742,0 741994,3 2389,8 2389848,7 320,7 320659  
06100            45                    Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 0010                      Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 320,7    
06100            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0   116,8 116840,0 0,0 0  
06100            55                     Majandamiskulud 0,0   9,4 9440,0 0,0 0  
                   
06200               Kommunaalmajanduse arendamine 38,0 38032,3 43,1 43106,6 34,0 34000  
06200            55                     Majandamiskulud 38,0 38032,3 43,1 43106,6 34,0 34000  
                   
06300               Veevarustus 878,0 878045,0 1029,4 1029386,0 840,0 840000  
06300            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  60,0 60045,0 104,5 104484,0 0,0 0  
06300            40                     Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 660,0 660000,0 924,9 924902,0 840,0 840000  
06300            45       Muud toetused 8,0 8000,0 0,0   0,0 0  
06300            55                     Majandamiskulud 150,0 150000,0 0,0   0,0 0  
                   
06400               Tänavavalgustus 696,6 696563,9 165,3 165282,8 140,0 140000  
06300            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  543,8 543844,3 0,0   0,0 0  
06400            50                     Personalikulud 24,6 24639,0 2,1 2131,0 0,0 0  
06400            55                     Majandamiskulud 128,1 128080,5 163,2 163151,8 140,0 140000  
                   
06602               Kalmistud 245,0 245018,6 425,1 425146,5 224,7 224710,21  
06602            50                     Personalikulud 111,9 111880,0 119,2 119234,0 224,7 224710,21  
06602            55                     Majandamiskulud 133,1 133138,6 305,9 305912,5 0,0 0  
                   
06603               Hulkuvate loomadega seotud tegevus 7,3 7296,0 45,9 45948,0 36,0 36000  
06603            55                     Majandamiskulud 7,3 7296,0 45,9 45948,0 36,0 36000  
                   
                   
                   
                   
07   Tervishoid 21,7 21704,3 43,6 43645,9 3110,9 3110913,7  
                   
07210               Üldmeditsiiniteenused 21,7 21704,3 43,6 43645,9 3110,9 3110913,7  
07210            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0   30,7 30680,0 3096,9 3096893,7  
07210            55                     Majandamiskulud 21,7 21704,3 13,0 12965,9 14,0 14020  
                   
08   Vabaaeg, kultuur ja religioon 4045,1 4045110,6 8591,9 8591877,0 2898,7 2898732,6  
                   
08102            50                     Personalikulud 3,2 3153,0 3,3 3272,0 0,0 0  
08102            55       Majandamiskulud 57,9 57892,9 0,0   0,0 0  
                   
08105               Laste muusika- ja kunstikoolid 136,0 135975,0 147,4 147439,8 147,0 147000  
08105            55                     Majandamiskulud 136,0 135975,0 147,4 147439,8 147,0 147000  
                   
08106            55                     Majandamiskulud 0,0   0,0 0,0 0,0 0  
                   
                   
08109/08208              Vaba aja üritused kokku 315,6 315611,4 321,9 321934,1 306,0 306045  
08109            45                    Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 47,8 47814,0 68,1 68060,0 68,0 68000  
08109            50                     Personalikulud 29,3 29318,0 12,2 12175,0 4,0 4028  
08109            55                     Majandamiskulud 238,5 238479,4 241,7 241699,1 234,0 234017  
                   
08201               Raamatukogud 733,9 733883,2 941,6 941597,1 724,9 724949,37  
08201            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  19,7 19650,0 117,7 117684,9 0,0 0  
08201            50                     Personalikulud 381,8 381777,0 342,8 342848,0 412,8 412834,37  
08201            55                     Majandamiskulud 332,5 332456,2 481,1 481064,1 312,1 312115  
                   
08202               Rahva- ja kultuurimajad 1971,8 1971758,3 6111,7 6111678,4 902,8 902817,96  
08202            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  1136,5 1136503,8 5129,1 5129096,3 0,0 0  
08202            50                     Personalikulud 636,2 636217,0 723,3 723313,0 761,6 761608,46  
08202            55                     Majandamiskulud 199,0 199037,5 259,3 259269,0 141,2 141209,5  
                   
08203               Muuseumid 215,4 215374,4 421,3 421335,2 241,1 210913,46  
08203            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0   0,0   0,0 0  
08203            45                    Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 0,0   10,1 10148,0 0,0 0  
08203            50                     Personalikulud 154,4 154364,0 225,9 225871,0 186,6 186630,66  
08203            55                     Majandamiskulud 61,0 61010,4 185,3 185316,2 54,5 24282,8  
                   
08209               Seltsitegevus 0,0   87,1 87118,0 92,5 92500  
08209            45                    Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 0,0   87,1 87118,0 92,5 92500  
                   
08300               Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 115,9 115946,6 108,9 108862,0 81,0 80980  
08300            50                     Personalikulud 91,1 91139,0 76,2 76189,0 62,4 62380  
08300            55                     Majandamiskulud 24,8 24807,6 32,7 32673,0 18,6 18600  
                   
08600               1.1  Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 433,7 433666,9 357,9 357874,5 333,3 333326,86  
08600            50                     Personalikulud 242,6 242624,0 221,2 221154,0 225,8 225836,86  
08600            55                     Majandamiskulud 191,0 191042,9 136,7 136720,5 107,5 107490  
                   
08600               1.2  Muu vaba aja, kultuuri toetused väljaspoolt  61,8 61849,0 90,8 90766,0 70,0 70000  
08600            45                    Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 61,8 61849,0 90,8 90766,0 70,0 70000  
                   
09   Haridus 7988,6 7988593,9 8320,9 8320934,0 11809,8 11809840  
                   
09110               1.1    Vaivara Lasteaed 1536,4 1536364,9 1787,2 1787207,7 4993,3 4993266  
09110            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0   86,7 86730,0 3107,4 3107370  
09110            50                     Personalikulud 1131,5 1131542,0 1248,3 1248255,8 1465,2 1465203,8  
09110            55                     Majandamiskulud 404,8 404822,9 452,1 452127,9 420,7 420692,2  
09110            60                     Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 0,0   0,1 94,0 0,0 0  
                   
09110               1.2 Teised lasteaiad 27,5 27464,0 102,5 102465,5 80,0 80000  
09110            55                     Majandamiskulud 27,5 27464,0 102,5 102465,5 80,0 80000  
                   
                   
                   
                   
09212               1.1  Põhikoolid Sinimäe Põhikool 5260,5 5260518,9 5122,6 5122592,0 5492,7 5492699,1  
09212            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  68,3 68302,1 226,7 226701,3 300,0 300000  
09212            50                     Personalikulud 3895,1 3895135,1 3730,2 3730234,8 4072,5 4072529,9  
09212            55                     Majandamiskulud 1297,1 1297081,7 1165,7 1165655,9 1120,2 1120169,2  
                   
09212               1.2 Teised koolid 687,3 687342,1 735,1 735065,8 715,0 715000  
09212            41                     Sotsiaaltoetused 30,4 30358,0 41,6 41618,3 15,0 15000  
09212            55                     Majandamiskulud 657,0 656984,1 693,4 693447,5 700,0 700000  
                   
09220            41                     Sotsiaaltoetused 0,0   1,0 1013,5 0,0 0  
                   
09600               Õpilasveo eriliinid 476,9 476904,1 527,0 526960,4 500,0 500000  
09600            40                     Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 476,9 476904,1 527,0 526960,4 500,0 500000  
                   
09601               Muud hariduse abiteenused 0,0   45,6 45629,3 28,9 28875  
09601            50                     Personalikulud 0,0   33,6 33646,0 4,5 4500  
09601            55                     Majandamiskulud 0,0   12,0 11983,3 24,4 24375  
10   Sotsiaalne kaitse 2462,0 2461985,5 3013,7 3013658,7 3225,1 3225094,4  
                   
10121               Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 16,9 16920,8 136,5 136483,0 152,4 152370  
10121            41                     Sotsiaaltoetused 16,9 16920,8 136,5 136483,0 152,4 152370  
                   
10200               Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 157,9 157900,2 309,4 309413,0 160,0 160000  
10200            15                     Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0   136,0 136046,0 0,0 0  
10200            55                     Majandamiskulud 157,9 157900,2 173,4 173367,0 160,0 160000  
                   
10201               Muu eakate sotsiaalne kaitse 265,5 265491,3 297,0 297000,0 293,5 293500  
10201            41                     Sotsiaaltoetused 263,2 263241,3 292,6 292600,0 287,0 287000  
10201            55                     Majandamiskulud 2,3 2250,0 4,4 4400,0 6,5 6500  
                   
                   
                   
10400               Lastekodud 2,3 2250,0 3,8 3780,0 20,0 20000  
10400            55                     Majandamiskulud 2,3 2250,0 3,8 3780,0 20,0 20000  
                   
10402               Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 503,6 503609,6 540,0 540024,0 540,6 540600  
10402            41                     Sotsiaaltoetused 488,9 488912,0 516,4 516426,0 524,6 524600  
10402            55                     Majandamiskulud 14,7 14697,6 23,6 23598,0 16,0 16000  
                   
10500               Töötute sotsiaalne kaitse 71,3 71296,0 89,4 89389,0 75,9 75910  
10500            50                     Personalikulud 71,3 71296,0 89,4 89389,0 75,9 75910  
                   
10701               Riiklik toimetulekutoetus 627,0 626967,9 795,8 795802,2 1117,3 1117260  
10701            41                     Sotsiaaltoetused 627,0 626967,9 795,8 795802,2 986,6 986574,95  
10701            55                     Majandamiskulud 0,0   0,0   130,7 130685  
                   
10702               Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 66,7 66673,0 51,3 51264,0 70,0 70000  
10702            41                     Sotsiaaltoetused 58,5 58540,0 48,3 48334,0 60,0 60000  
10702            55                     Majandamiskulud 8,1 8133,0 2,9 2930,0 10,0 10000  
                   
10900               Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 750,9 750876,8 790,5 790503,5 795,5 795454,5  
10900            50                     Personalikulud 561,5 561499,0 571,3 571284,5 643,2 643186,5  
10900            55                     Majandamiskulud 189,4 189377,8 219,2 219219,0 152,3 152268  
                   
  Ü L D S E   K U L U D 26024,1 ######## 37097,2 ######## 37521,2 37521169  
           
  Perioodi alguse raha jääk 6655,2 6655197,2 9472,1 9472126,5 4000,3 4000338,8  
  Perioodi lôpu raha jääk 9472,1 9472126,5 4000,3 4000338,8 0,0 0  
             
    ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) 0,0   0,0   0,0 0,0008382  
             
    FINANTSEERIMISTEHINGUD -2231,5 ######## -1113,9 ######## -644,0 -643993,71  
  10.1 Finantsvarade suurenemine (-) -75,0 -75000,0 -60,0 -60000,0 -75,0 -75000
  1032.1 Laenude andmine  (õppelaenud) (-) -75,0 -75000,0 -60,0 -60000,0 -75,0 -75000  
  10.2 Finantsvarade vähenemine (+) 0,0   5,0 5000,0 0,0 0
  1032.2 Antud laenude tagasimaksed (õppelaenud)(+) 0,0   5,0 5000,0 0,0 0
  20.6 Kohustuste vähenemine (-) -2156,5 -2156528,3 -1058,9 -1058891,0 -569,0 -568993,71
  2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -2156,5 -2156528,3 -1058,9 -1058891,0 -569,0 -568993,71  
  1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")   
  8 MUUD NÄITAJAD  2004 a perioodi lõpu seisuga 2004 a perioodi lõpu seisuga 2005.a perioodi lõpu seisuga 2005.a perioodi lõpu seisuga 2006 Aasta alguse seisuga 2006 Aasta alguse seisuga 2006.a perioodi lõpu seisuga 2006.a perioodi lõpu seisuga
  81 Võlg periodi lõpu seisuga 1627,9 1627884,8 569,0 568993,7 569,0 568993,71 0,0 0
  816 Muudelt residentidelt võetud laenud 1627,9 1627884,8 569,0 568993,7 569,0 568993,71 0,0 0
  82 Peamised finantsvarad 10483,1 10483126,5 5066,3 5066338,8 5066,3 5066338,8 1641,0 1,641
  821 Kodumaised hoiused, sh. 9472,1 9472126,5 4000,3 4000338,8 4000,3 4000338,8 500,0 0,5
  821.1 Kassatagavara 2000,0 2000000,0 1388,5 1388541,4 500,0 500000 500,0 0,5
  821.2 Vaba jääk 7472,1 7472126,5 2611,8 2611797,4 3500,3 3500338,8 0,0 0
  S.h eelmisel aastal kasutamata jäänud toimetulekutoetuste vahendid 133,1 133062,1 291,3 291260,0 291,3 291259,95 0,0 0
  826 Antud laenud (õppelaenud) 311,0 311000,0 366,0 366000,0 366,0 366000 441,0 0,441
  827 Aktsiad ja osad residentides 700,0 700000,0 700,0 700000,0 700,0 700000 700,0 0,7