VAIVARA VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Laagna                                                                                                                                                                                              09. oktoober  2013 nr 79

 

Vaivara valla eelarvestrateegia

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1. Eelarvestrateegia vastuvõtmine

Vaivara valla eelarvestrateegia 2014-2017  võetakse vastu vastavalt määruse lisale.

 

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

 

Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 31.10.2012 määrus nr 56 „Vaivara valla eelarvestrateegia 2013-2016 vastuvõtmine“.

 

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

volikogu esimees

 

 

 

 

 

 

Vaivara Vallavolikogu määruse Vaivara valla eelarvestrateegia  2014-2017 vastuvõtmine lisa

Kohaliku omavalitsuse üksus Vaivara Vallavalitsus

2012 täitmine

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku

2 952 123

3 113 373

2 805 482

2 760 978

2 781 871

2 799 383

     Maksutulud

769 401

788 272

833 197

876 907

924 780

971 820

          sh tulumaks

590 736

647 496

692 421

736 131

784 004

831 044

          sh maamaks

178 665

140 776

140 776

140 776

140 776

140 776

          sh muud maksutulud

0

0

0

0

0

0

    Tulud kaupade ja teenuste müügist

76 236

84 676

71 306

72 882

74 561

76 229

    Saadavad toetused tegevuskuludeks

333 408

504 350

502 804

462 332

433 673

402 477

         sh  tasandusfond ( lg 1)

0

227 279

210 966

170 494

141 835

110 639

         sh  toetusfond ( lg 2)

247 884

237 412

247 884

247 884

247 884

247 884

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks

85 524

39 659

43 954

43 954

43 954

43 954

     Muud tegevustulud

1 773 077

1 736 075

1 398 175

1 348 857

1 348 857

1 348 857

Põhitegevuse kulud kokku

2 297 306

2 698 533

2 511 347

2 547 006

2 575 811

2 609 398

     Antavad toetused tegevuskuludeks

332 000

358 197

327 509

336 755

336 755

336 755

     Muud tegevuskulud

1 965 306

2 340 336

2 183 838

2 210 251

2 239 056

2 272 643

          sh personalikulud

1 074 644

1 148 343

1 196 562

1 196 562

1 196 562

1 199 062

          sh majandamiskulud

882 511

1 179 843

958 970

985 821

1 014 410

1 045 314

             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

1 971

4 731

4 731

2 760

0

0

          sh muud kulud

8 150

12 150

28 306

27 868

28 084

28 267

Põhitegevuse tulem

654 816

414 840

294 135

213 972

206 060

189 985

Investeerimistegevus kokku

-967 281

-1 190 542

-1 272 003

-46 603

-42 335

-37 049

    Põhivara müük (+)

48 480

45 204

0

0

0

0

    Põhivara soetus (-)

-54 230

-1 370 118

-1 309 200

-85 826

-85 826

-84 826

         sh projektide omaosalus

0

-1 225 479

-1 224 374

-1 000

-1 000

0

   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)

57 215

148 484

84 826

84 826

84 826

84 826

   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)

-1 026 806

-7 703

0

0

0

0

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)

0

0

0

0

0

0

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)

0

0

0

0

0

0

   Tagasilaekuvad laenud (+)

0

0

0

0

0

0

   Antavad laenud (-)

0

0

0

0

0

0

   Finantstulud (+)

12 737

2 507

2 885

2 234

2 477

2 656

   Finantskulud (-)

-4 677

-8 916

-50 514

-47 897

-43 872

-39 766

 

 

Eelarve tulem

-312 464

-775 702

-977 868

167 309

163 665

152 875

Finantseerimistegevus

-148 642

671 926

912 769

-143 045

-145 741

-148 517

   Kohustuste võtmine (+)

0

820 568

1 000 000

0

0

0

   Kohustuste tasumine (-)

-148 642

-148 642

-87 231

-143 045

-145 741

-148 517

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)

-461 106

-103 776

-65 099

24 264

17 924

4 358

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

392 324

288 548

223 449

247 713

265 637

269 995

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga

148 641

820 567

1 733 336

1 590 291

1 444 550

1 296 033

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära

0

0

0

0

0

0

Netovõlakoormus (eurodes)

0

532 019

1 509 887

1 342 578

1 178 913

1 026 038

Netovõlakoormus (%)

0,0%

17,1%

53,8%

48,6%

42,4%

36,7%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)

2 952 123

2 517 425

1 793 195

1 656 587

1 669 123

1 679 630

Netovõlakoormuse ülemmäär (%)

100,0%

80,9%

63,9%

60,0%

60,0%

60,0%

Vaba netovõlakoormus (eurodes)

2 952 123

1 985 406

283 308

314 008

490 209

653 591

 

 

 

 

 

 

 

E/a kontroll (tasakaal)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Põhitegevuse tulude muutus

14%

5%

-10%

-2%

1%

1%

Põhitegevuse kulude muutus

4,8%

17%

-7%

1%

1%

1%

Omafinantseerimise võimekuse näitaja

1,29

1,15

1,12

1,08

1,08

1,07

Netovõlakoormus ilma KIK-ita ja sillata

 0

17,09%

53,82%

48,63%

42,38%

36,65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeeringuprojektid* (alati „+“ märgiga)

 

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

projekt 1 Teede ehitus ja renoveerimine

20 031

495 754

158 200

84 826

84 826

84 826

sh toetuse arvelt

20 031

88 312

84 826

84 826

84 826

84 826

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0

407 442

73 374

0

0

0

projekt 2 Tänavavalgustuse investeeringud

24 630

36 106

0

0

0

0

sh toetuse arvelt

24 630

0

0

0

0

0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0

36 106

0

0

0

0

projekt 3 Sinimäe põhikooli taastamine

0

700 000

1 150 000

0

0

0

sh toetuse arvelt

0

0

0

0

0

0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0

700 000

1 150 000

0

0

0

projekt 4 Olgina mänguväljaku rajamine

6 341

131 241

0

0

0

0

sh toetuse arvelt

0

61 127

0

0

0

0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

6 341

70 114

0

0

0

0

Eelpool nimetamata muud projektid kokku

 

11 817

1 000

1 000

1 000

0

sh toetuse arvelt

0

0

0

0

0

0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

3 228

11 817

1 000

1 000

1 000

0

KÕIK KOKKU

54 230

1 374 918

1 309 200

85 826

85 826

84 826

sh toetuse arvelt

44 661

149 439

84 826

84 826

84 826

84 826

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

9 569

1 225 479

1 224 374

1 000

1 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik „+“ märgiga)

2012 täitmine

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

01 Üldised valitsussektori teenused

364 513

371 902

432 036

431 696

430 778

434 726

  Põhitegevuse kulud

359 836

362 986

381 522

383 799

386 906

394 960

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

359 836

362 986

381 522

383 799

386 906

394 960

  Investeerimistegevuse kulud

4 677

8 916

50 514

47 897

43 872

39 766

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

4 677

8 916

50 514

47 897

43 872

39 766

03 Avalik kord ja julgeolek

48 208

52 690

61 723

62 362

63 042

63 718

  Põhitegevuse kulud

48 208

52 690

61 723

62 362

63 042

63 718

     sh saadud toetuste arvelt

43 534

32 233

32 233

32 233

32 233

32 233

     sh muude vahendite arvelt

4 674

20 457

29 490

30 129

30 809

31 485

  Investeerimistegevuse kulud

0

0

0

0

0

0

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

0

0

0

0

0

0

04 Majandus

1 418 268

1 104 924

538 014

469 503

474 681

478 826

  Põhitegevuse kulud

347 301

572 064

378 814

383 677

388 855

394 000

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

347 301

572 064

378 814

388 855

394 000

398 995

  Investeerimistegevuse kulud

1 070 967

532 860

159 200

85 826

85 826

84 826

     sh saadud toetuste arvelt

57 215

88 312

84 826

84 826

84 826

84 826

     sh muude vahendite arvelt

1 013 752

444 548

74 374

1 000

1 000

0

05 Keskkonnakaitse

69 705

87 227

89 965

91 997

94 160

96 310

  Põhitegevuse kulud

69 705

87 227

89 965

91 997

94 160

96 310

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

69 705

87 227

89 965

91 997

94 160

96 310

  Investeerimistegevuse kulud

0

0

0

0

0

0

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

0

0

0

0

0

0

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

74 078

101 396

79 141

79 755

80 408

81 058

  Põhitegevuse kulud

74 078

88 547

79 141

79 755

80 408

81 058

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

74 078

88 547

79 141

79 755

80 408

81 058

  Investeerimistegevuse kulud

0

12 849

0

0

0

0

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

0

12 849

0

0

0

0

07 Tervishoid

1 263

7 686

1 379

1 417

1 459

1 499

  Põhitegevuse kulud

1 263

7 686

1 379

1 417

1 459

1 499

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

1 263

7 686

1 379

1 417

1 459

1 499

  Investeerimistegevuse kulud

0

0

0

0

0

0

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

0

0

0

0

0

0

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

338 896

502 862

358 335

362 677

367 301

371 895

  Põhitegevuse kulud

328 827

370 750

358 335

362 677

367 301

371 895

     sh saadud toetuste arvelt

2 959

3 844

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

325 868

366 906

358 335

362 677

367 301

371 895

  Investeerimistegevuse kulud

10 069

132 112

0

0

0

0

     sh saadud toetuste arvelt

0

60 172

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

10 069

71 940

0

0

0

0

09 Haridus

841 100

1 578 650

2 055 264

914 740

924 830

934 854

  Põhitegevuse kulud

841 100

878 650

905 264

914 740

924 830

934 854

     sh saadud toetuste arvelt

166 101

157 254

163 783

163 783

163 783

163 783

     sh muude vahendite arvelt

674 999

721 396

741 481

750 957

761 047

771 071

  Investeerimistegevuse kulud

0

700 000

1 150 000

0

0

0

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

0

700 000

1 150 000

0

0

0

10 Sotsiaalne kaitse

226 988

277 933

255 204

266 582

268 850

271 104

  Põhitegevuse kulud

226 988

277 933

255 204

266 582

268 850

271 104

     sh saadud toetuste arvelt

84 457

79 029

84 101

84 101

84 101

84 101

     sh muude vahendite arvelt

142 531

198 904

171 103

182 481

184 749

187 003

  Investeerimistegevuse kulud

0

0

0

0

0

0

     sh saadud toetuste arvelt

0

0

0

0

0

0

     sh muude vahendite arvelt

0

0

0

0

0

0

KOKKU

3 383 019

4 085 270

3 871 061

2 680 729

2 705 509

2 733 990

  Põhitegevuse kulud

2 297 306

2 698 533

2 511 347

2 547 006

2 575 811

2 609 398

     sh saadud toetuste arvelt

297 051

272 360

280 117

280 117

280 117

280 117

     sh muude vahendite arvelt

2 000 255

2 426 173

2 231 230

2 272 067

2 300 839

2 334 276

  Investeerimistegevuse kulud

1 085 713

1 386 737

1 359 714

133 723

129 698

124 592

     sh saadud toetuste arvelt

57 215

148 484

84 826

84 826

84 826

84 826

     sh muude vahendite arvelt

1 028 498

1 238 253

1 274 888

48 897

44 872

39 766

 

Sõltuv üksus KA Vaiko AS

2012 täitmine

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku (+)

628 118

665 000

682 955

702 078

722 438

742 666

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt

57 756

70 569

70 569

70 569

70 569

70 569

        sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

0

0

0

0

0

0

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

0

0

0

0

0

0

Põhitegevuse kulud kokku (+)

592 746

665 000

682 955

702 078

722 438

742 666

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega

0

0

0

0

0

0

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega

0

0

0

0

0

0

    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

 

 

 

 

 

 

Põhitegevustulem

35 372

0

0

0

0

0

Investeerimistegevus kokku (+/-)

-13 843

-89 894

 

 

 

 

Eelarve tulem

21 529

-89 894

0

0

0

0

Finantseerimistegevus (-/+)

-3 430

63 214

-3 789

-3 982

0

0

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)

200 855

-338 631

-3 789

-3 982

0

0

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)

182 756

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

368 632

30 001

26 212

22 230

22 230

22 230

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga

21 528

84 742

80 953

76 971

76 971

76 971

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)

0

0

0

0

0

0

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)

0

0

0

0

0

0

    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis

 

 

 

 

 

 

Netovõlakoormus (eurodes)

0

54 741

54 741

54 741

54 741

54 741

Netovõlakoormus (%)

0,0%

8,2%

8,0%

7,8%

7,6%

7,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõltuv üksus Virumaa Tööstuspark MTÜ

2012 täitmine

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku (+)

24 612

16 848

17 303

17 787

18 303

20 944

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt

0

0

0

0

0

0

         sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

0

0

0

0

0

0

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

0

0

0

0

0

0

Põhitegevuse kulud kokku (+)

53 132

16 848

17 303

17 787

18 303

20 944

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega

0

0

0

0

0

0

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega

0

0

0

0

0

0

    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

0

0

0

0

0

0

Põhitegevustulem

-28 520

0

0

0

0

0

Investeerimistegevus kokku (+/-)

-295 409

49 651

 

 

 

 

Eelarve tulem

-323 929

49 651

0

0

0

0

Finantseerimistegevus (-/+)

0

-204 870

 

 

 

 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)

-88 542

16 781

0

0

0

0

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

1 643

18 424

18 424

18 424

18 424

18 424

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga

610 361

427 621

427 621

427 621

427 621

427 621

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)

0

0

0

0

0

0

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)

0

0

0

0

0

0

    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis

0

0

0

0

0

0

Netovõlakoormus (eurodes)

608 718

409 197

409 197

409 197

409 197

409 197

Netovõlakoormus (%)

2473,3%

2428,8%

2364,9%

2300,5%

2235,7%

1953,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõltuv üksus Sinimägege Sihtasutus SA

2012 täitmine

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku (+)

52 454

18 754

19 260

19 800

20 374

20 944

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt

15 000

15 000

15 405

15 836

16 296

16 752

         sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

0

0

0

0

0

0

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

0

0

0

0

0

0

Põhitegevuse kulud kokku (+)

39 327

32 272

19 260

19 799

20 373

20 944

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega

0

0

0

0

0

0

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega

0

0

0

0

0

0

    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

 

 

 

 

 

 

Põhitegevustulem

13 127

-13 518

0

1

1

0

Investeerimistegevus kokku (+/-)

-10 307

0

0

0

0

0

Eelarve tulem

2 820

-13 518

0

1

1

0

Finantseerimistegevus (-/+)

0

0

0

0

0

0

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)

832

-832

0

1

0

0

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

25 663

24 831

24 831

24 832

24 832

24 832

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga

0

0

0

0

0

0

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)

0

0

0

0

0

0

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)

0

0

0

0

0

0

    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis

 

 

 

 

 

 

Netovõlakoormus (eurodes)

0

0

0

0

0

0

Netovõlakoormus (%)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõltuv üksus Narva Lennujaam MTÜ

2012 täitmine

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku (+)

400

700

719

739

760

782

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt

0

0

0

0

0

0

         sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

0

0

0

0

0

0

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

0

0

0

0

0

0

Põhitegevuse kulud kokku (+)

672

694

712

732

754

775

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega

0

0

0

0

0

0

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega

0

0

0

0

0

0

    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

 

 

 

 

 

 

Põhitegevustulem

-272

6

7

7

6

7

Investeerimistegevus kokku (+/-)

0

0

0

0

0

0

Eelarve tulem

-272

6

7

7

6

7

Finantseerimistegevus (-/+)

700

0

0

0

0

0

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)

328

6

7

7

7

7

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)

-100

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

328

334

341

348

355

362

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga

700

700

700

700

700

700

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)

0

0

0

0

0

0

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)

0

0

0

0

0

0

    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis

0

0

0

0

0

0

Netovõlakoormus (eurodes)

372

366

359

352

345

338

Netovõlakoormus (%)

93,0%

52,3%

49,9%

47,6%

45,4%

43,2%

 

 

 

 

 

 

 

Arvestusüksus Vaivara Vallavalitsus

2012 täitmine

2013 eeldatav täitmine

2014 eelarve 

2015 eelarve 

2016 eelarve 

2017 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku

3 584 951

3 729 106

3 439 745

3 414 977

3 456 881

3 497 398

Põhitegevuse kulud kokku

2 910 427

3 327 778

3 145 603

3 200 997

3 250 814

3 307 406

   sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

1 971

4 731

4 731

2 760

0

0

Põhitegevustulem

674 523

401 328

294 142

213 980

206 067

189 992

Investeerimistegevus kokku

-1 286 840

-1 230 785

-1 272 003

-46 663

-42 395

-37 110

Eelarve tulem

-612 316

-829 457

-977 861

167 317

163 672

152 882

Finantseerimistegevus

-151 372

530 270

908 980

-147 027

-145 741

-148 517

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)

-347 633

-426 452

-68 881

20 290

17 931

4 365

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)

416 055

-127 265

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

788 590

362 138

293 257

313 547

331 478

335 843

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga

781 230

1 333 630

2 242 610

2 095 583

1 949 842

1 801 325

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)

0

0

0

0

0

0

Netovõlakoormus (eurodes)

0

971 492

1 949 353

1 782 036

1 618 364

1 465 482

Netovõlakoormus (%)

0,0%

26,1%

56,7%

52,2%

46,8%

41,9%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)

3 584 951

2 436 353

2 063 847

2 048 986

2 074 129

2 098 439

Netovõlakoormuse ülemmäär (%)

100,0%

65,3%

60,0%

60,0%

60,0%

60,0%

Vaba netovõlakoormus (eurodes)

3 584 951

1 464 861

114 494

266 950

455 764

632 956