VAIVARA VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Laagna                                                                                                            09. oktoober  2013 nr 78

 

Vaivara valla 2013. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

 

§ 1. Tulud ja kulud

(1) Võtta vastu valla 2013. aasta lisaeelarve II vastavalt määruse lisale:

1) põhitegevuse tulud summas 26 275 eurot;

2) põhitegevuse kulud summas -21 885 eurot;

3) investeerimistegevus summas 1 072 431 eurot;

4) finantseerimistegevus summas – 1 055 063 eurot.

 

§ 2. Sihtfinantseerimine

(1) Eraldada valla 2013. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:

1) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 350 eurot kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ürituste läbiviimiseks.

2) KA Vaiko AS-le 5 875 eurot  Olgina aleviku biokütusel töötava katlamaja tasuvusuuringu teostamiseks;

3) KA Vaiko AS-le 4 800 eurot  Sinimäe koolimaja projekteerimisperioodiga seotud projektijuhi tegevuskulude sihtfinantseerimiseks.

 

(2) Väheneda eraldatud valla 2013. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:

1) ERNA Selts MTÜ-le summa Utria Dessant 2014 korraldamiseks 3 826 eurot võrra.

 

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

volikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Vaivara Vallavolikogu 09.10.2013

                                                                                                määruse nr 78 lisa

 

Vaivara valla 2013. aasta II lisaeelarve

 

 

 

 

KOONDEELARVE,

Kinnitatud eelarve

Täpsustatud eelarve 30.09 seisuga

Lisaeelarve II

Täpsustatud eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

             3 001 147   

3 087 099

26 275

3 113 374

Maksutulud

               764 720   

778 447

9 825

788 272

Tulud kaupade ja teenuste müügist

                 68 927   

87 676

-3 000

84 676

Saadavad toetused

               502 479   

496 227

8 123

504 351

Muud tegevustulud

             1 665 021   

1 724 748

11 327

1 736 075

PÕHITEGEVUSE KULUD

             2 649 725   

2 720 419

-21 885

2 698 535

Antavad toetused

               318 645   

345 875

12 322

358 197

Muud tegevuskulud

             2 331 080   

2 374 545

-34 207

2 340 338

INVESTEERIMIS-TEGEVUS

           - 2 247 714   

-2 262 972

1 072 431

-1 190 541

Põhivara soetus

           - 2 368 235   

-2 383 843

1 013 725

1 370 118

Põhivara müük

                 41 316   

45 204

0

45 204

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

                 94 826   

88 312

60 172

148 484

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

                 - 2 903   

-2 903

-4 800

-7 703

Finantstulud ja –kulud

                 -12 718   

-9 742

3 333

-6 409

FINANTSEERIMIS-TEGEVUS

             1 726 990   

1 726 990

- 1 055 063

671 927

Võlakohustuste võtmine

             1 875 632   

1 875 632

- 1 055 063

820 569

Võlakohustuste täitmine

              - 148 642   

        -148 642   

0

        -148 642    

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

              -169 302   

       - 169 302   

        65 527   

       - 103 776   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELARVE MEETMETE / STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES,

                  2013   

 

 

Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

 

1. Säilitada ja hooldada väärtuslikke maastikke ja loodusobjekte. Vaivara valla jäätmehooldus ja -käitlus on keskkonnasõbralik ja kaasaegsetele nõuetele vastav.

2. Valla omandis olevate maaalade korrastamine ning seeläbi heakorrastatud ja nägusa valla maine saavutamine.

 

 

Indikaator 1: Munitsipaalomanduses olevate ja taotletavate haljasalade haljastus- ja hooldusprojektide arv (st mida KOV peab hooldama)

                         5   

 

Indikaator 2: Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud elanike osakaal, %

                      100   

 

Indikaator 3: Biolagunevate jäätmete taaskasutamise (sh kompostimine) määr, %

                      100   

 

Strateegiline eesmärk:

 

2. Vaivara vald on meeldiv ja heakorrastatud paik elamiseks

 

 

Indikaator 1: Elamute ehituslubade arv

                        20   

 

Indikaator 2: Planeeringuga kaetud valla territoorium, %

                        10   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

1 339 212

1 376 682

0

1 376 682

PÕHITEGEVUSE KULUD

225 043

232 655

2 371

235 026

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

- 12 849

-12 849

 

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Toimivad ettevõtluse tugisüsteemid aitavad alustada uutel ning tegutseda ja laieneda olemasolevatel ettevõtetel.

 

Indikaator 1: Vallas registreeritud ettevõtete arv

                      124   

 

Indikaator 2: Töötuse määr, %

  13   

 

Indikaator 3: Tulumaksu laekumine inimese kohta, eurot/aastas

 436   

 

 

Strateegiline eesmärk:

 

Vaivara vallas külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine, kultuuriliselt väärtuslike ja loodusobjektide kaitse ning eksponeerimine piirkonna atraktiivseks turismipiirkonnaks muutmise eesmärgil.

 

Indikaator 1: Muuseumikülastajate arv

                   5 000   

 

Indikaator 2: Turismiettevõtjate arv vallas

(majutus, toitlustus, muud teenused)

                        -     

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

1 254

1 254

0

1 254

PÕHITEGEVUSE KULUD

186 580

199 574

5 032

204 606

INVESTEERIMISTEGEVUS

-1 000

- 1 000

0

-1 000

 

 

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Tagatud on vallaelanike kvaliteetse joogiveega varustatus, ehitatud välja kanalisatsioonivõrgustik ja olemasolev rekonstrueeritud.

 

Indikaator 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Olgina alevikus (%)

                        82   

 

Indikaator 2: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Sinimäe alevikus (%)

                        99   

 

Indikaator 3: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Soldina külas (%)

                        33   

 

Indikaator 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Kudruküla külas (%)

                        35    

 

Indikaator 5: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Auvere külas (%)

                        68   

 

Indikaator 6: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Vaivara külas (%)

                        -     

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

0

0

0

0

PÕHITEGEVUSE KULUD

51 375

51 375

51 375

51 375

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

0

0

 

 

 

 

Meede 3.2 Teed ja transport

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Tagatud on õigusaktidega kehtestatud teede ja tänavate seisukord. Kõik külad, turismiobjektid jm vaatamisväärsused on tähistatud ja viidastatud.

 

 

Indikaator 1: Teevalgustusega kaetud osa, km

                        10   

 

Indikaator 2: Kergliiklusteedega kaetud osa, km

                         7   

 

Indikaator 3: Asfalt- ja tolmuvaba kattega teede osakaal valla
omandis olevatest teede hulgas, %

                        24   

 

Indikaator 4: Teeviitade ja siltide arv

  -     

 

Indikaator 5: Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv

                       100   

 

Indikaator 6: Parkimiskohta arv

 289   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

0

11 660

0

11 660

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

361 808

361 808

-51 600

310 808

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

- 452 168

- 465 322

21 774

- 443 548

 

 

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Olginas ja Sinimäel on kvaliteetselt ja keskkonnasõbralikult toimivad kaugküttesüsteemid. Valla ühiskondlikes hoonetes on läbi viidud energiasäästuprogramm, hooned on vajalikul määral soojustatud ning toimib energiajuhtimissüsteem.

 

 

Indikaator 1: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Olgina alevik, %

                        14   

 

Indikaator 2: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Sinimäe alevik, %

                        20   

 

Indikaator 3: Renoveeritud soojusvõrke, %

                        76   

 

Indikaator 4: Soojusvõrguga liitunute arv, klienti

                        24   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

0

0

0

0

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

0

0

5 875

5 875

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

0

0

 

 

 

 

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Pakkuda vallaelanikele kaasaegseid vabaaja veetmise ja sportimise võimalusi ning kultuuridevahelist lõimumist.

 

 

Indikaator 1: Lugejate arv Sinimäe raamatukogus (kuus)

                      250   

 

Indikaator 2: Lugejate arv Olgina raamatukogus (kuus)

                      185   

 

Indikaator 3: Lugejate arv Vaivara raamatukogus (kuus)

                      100   

 

Indikaator 4: Spordiürituste arv (Huvikeskus)

                        10   

 

Indikaator 5 : Sinimäe raamatukogu seisukord

 mitterahuldav

 

Indikaator 6 : Spordirajatiste olukord

 mitterahuldav

 

Indikaator 7 : Ülevallaliste kultuuriürituste arv (Huvikeskus)

                        35   

 

 

Strateegiline eesmärk:

1. Tõhusalt toimivad noorte kokkusaamiste kohad Sinimäel ja Olginas, mis võimaldavad
noortel veeta oma vaba aega otstarbekalt ning mitmekesiselt; 2. Koostöövõrgustik Vaivara vallas laste- ja noortega töötavate spetsialistide vahel; 3. Noorsootöö valdkonna koostöövõrgustik naabervaldadega; 4. Noortest kasvavad oma kodukohale lojaalsed ja toimetulevad täiskasvanud.

 

 

Indikaator 1: Noorte kokkusaamiste kohtade arv

                         1   

 

Indikaator 2: Noorte kokkusaamiste kohtade olukord

mitte-rahuldav

 

Indikaator 3: Noortele suunatud ürituste arv

                        20   

 

Indikaator 4: Noorsootöövõrgustike kohtumiste arv

                        12   

 

Indikaator 5: Noortele suunatud ürituste ja noorte kokkusaamiskohtade külastuste arv

 ei määratle eraldi

 

 

 

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

6 292

10 137

0

10 137

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

335 704

367 680

3 070

370 750

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

- 123 144

- 132 112

60 172

- 71 940

 

 

 

 

Meede 4.2 Haridus

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Kõigile Vaivara lasteaiaealistele lastele lasteaia koha tagamine ning seeläbi tervikliku isiksuse kujunemise toetamine, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

 

Indikaator 1: Lasteaiaealiste laste arv (1-7)

                      143   

 

Indikaator 2: Vaivara Lasteaia kohtade arv

                        62   

 

Indikaator 3: Vaivara Lasteaia täituvus, %

                        95   

 

 

Strateegiline eesmärk:

 

Sinimäe Põhikoolis tagatakse kaasaegsetes tingimustes ja konkurentsivõimeline
haridus valla kooliealistele lastele, õppijatel on võimalus omandada mitmekülgseid teadmisi
ja oskusi edasiõppimiseks.

 

 

Indikaator 1: Õpilaste arv Sinimäe Põhikoolis

                        56   

 

Indikaator 2: Vaivara valla õpilaste % Sinimäe Põhikoolis

                        69   

 

Indikaator 3: Sinimäe Põhikoolis käivate õpilaste osakaal
põhikooliealiste noorte arvust

                        26   

 

Indikaator 4: Õpingute katkestanute % õpilaste arvust

                        -     

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

199 668

199 668

-3 000

196 668

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

872 379

876 579

2 071

878 650

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

-1 700 000

-1 700 000

1 047 250

-652 750

 

 

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Vaivara vallas on sotsiaalselt turvaline elukeskkond – elanikele on tagatud toimetulek, arstiabi ja sotsiaalteenuste kättesaadavus.

 

 

Indikaator 1: Toimetulekutoetust vajavate elanike arv

                        35   

 

Indikaator 2: Sündide arv Vaivara vallas

                        10   

 

Indikaator 3: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. sotsiaalhoolekanne, %

                         8   

 

Indikaator 4: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. Vaivara vald, %

                         2   

 

Indikaator 5: Sotsiaalkorterite arv

                         4   

 

Indikaator 6: Vaivara valla töötuse määr, %

                         6   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

70 781

71 282

8 123

79 405

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

241 058

270 619

8 439

279 059

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

0

0

 

 

Üldvalitsemine

 

 

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.09.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

 

 

 

 

 

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

1 383 939

1 383 939

32 477

1 416 416

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

375 778

366 509

1 695

368 204

 

Volikogu

73 306

73 306

0

73 306

 

Reservfond

30 013

17 770

0

17 770

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

28 598

28 598

6 864

35 462

 

 

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

volikogu esimees