Raieõiguse võõrandamiseks korraldatava

avaliku kirjaliku kordusenampakkumise tingimused

 

 

Vaivara Vallavalitsus korraldab vallale kuuluvate Vahe, Taga ja Torni kinnistutel asukohaga Kudruküla küla Vaivara vald avaliku kirjaliku enampakkumise kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks. Raieõiguse orienteeruv maht on 1058 tihumeetrit. Pakkujal tuleb võimalikud raiemahu erinevused  selgitada välja enne pakkumise teostamist, teavitades olulistest erinevustest pakkumise korraldajat, hiljem erinevus raiemahu osas vaidlustamisele ei kuulu. Pakkumise alghind on 790000.- (seitsesadaüheksakümmend tuhat) krooni. Käesolevas pakkumise kutsedokumendis on määratletud teostatavate raiete eraldiste piirid (piirid on tähistatud punktiiriga ja eraldis keskkoht tähistatud numbriga) samuti raieliik (LR-lageraie; HR-harvendusraie) eraldise kaupa, orienteeruv raiemaht ja väljaraiutava puidu (MA-mänd; KU-kuusk, KS- kask, HB-haab) sortimendid tihumeetrites (vaata tabel). Looduses on eraldised tähistatud punaste markeerimislintidega, nurkades punased topelt markeerimislindid - välja arvatud kohtades, kus eraldise piir on tähistatud loodusliku piiriga (nt kraav, tee, siht vms). NB! Eraldiste piirid on tähistatud selliselt, et värvilintidega on markeeritud need puud, mis peavad pärast raiet jääma kasvama.

Raieõiguse enampakkumise võitjaga sõlmitakse kirjalik raieõiguse võõrandamise leping peale raieõiguse kogusumma täielikku tasumist Vaivara vallale. Raie tuleb teostada hiljemalt ühe aasta jooksul alates raieõiguse lepingu sõlmimisest. Pakkujal tuleb kanda kulud, mis on seotud teistele isikutele kuuluvate teede või maa kasutamisega kas metsamaterjali ajutiseks ladustamiseks või väljaveoks.

 

 

Kordusenampakkumisel osalemise tingimused

 

Kordusenampakkumisel võivad isikud, kes on omandanud kutsedokumendid algsel enampakkumisel, osaleda ilma uuesti osavõtutasu tasumata.

Kirjalik eestikeelne pakkumine tuleb esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta (hiljemalt  07.03.2008a. kella 10.00-ks aadressile Vaivara Vallavalitsus, Pargi tn 2, 40101 Sinimäe, Vaivara vald, Ida-Virumaa).

 

Pakkumine peab olema märgusõna „ Raieõiguse enampakkumine” kandvas kinnises ümbrikus, mis on varustatud enampakkumisel osaleva isiku kontaktandmetega.

 

Pakkumises peab sisalduma:

1) pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikaardi B-osa;

2) pakkuja nõusolekut enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel;

3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu 200.- (kakssada) krooni ja tagatisraha 79000.- (seitsekümmendüheksa tuhat ) krooni tasumise kohta;

4) sõnadega väljendatud pakkumise summat eesti kroonides (täiskroonides);

5) pakkumise esitaja allkirja;

6) esindaja volitusi tõendavat dokumenti.

7) pakkuja arveldusarve konto nr kuhu tagastatakse tagatisraha.

 

Pakkumise ja pakkumisele lisatud kõik dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud volitatud isiku poolt.

 

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei ole vormistatud nõuekohaselt, või ei sisalda nõutavaid andmeid, ei osale enampakkumises.

 

Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

 

Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta kehtestud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

 

Enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

 

Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik pakkumiste avamisel viibinud komisjoni liikmed.

 

Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga Vaivara vallavara eeskirja § 14 lõikes 7 sätestatud korras.

 

Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

 

Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

 

 

Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 

Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

 

Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 

Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas eeskirjas sätestatud korda. Enampakkumiste tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsuse korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.

 

Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga ostu-müügi leping.

 

Enampakkumise võitjale saadetakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta tähitud postiga või väljastatakse allkirja vastu. Korraldusele peab olema lisatud teade selle kohta, kuhu enampakkumise võitja peab ostu-müügi lepingu sõlmimiseks ilmuma. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügi lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul alates vastavasisulise korralduse kättesaamisest.

 

Kui enampakkumise võitja keeldub eelpoolnimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul raieõiguse ostu-müügi lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

 

Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama ostu-müügilepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või mittekinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

 

Täiendav info Jüri Kiik tel +372 56 986 526