Hankelepingu sõlmimise soovi teade

 

Vaivara Vallavalitsus teatab soovist sõlmida hankeleping Vaivara vallamaja viimistlustööde teostamiseks.

 

Viimistlustööde raames tuleb ette valmistada ruumid viimistlustöödeks koos hilisema korrastamisega kasutuselevõtuks 199 m2, teostada lokaalseid aluspinna parandusi 39 m2, teostada pindade värvimist 565 m2 (sealhulgas avaküljed 40 m2, laepinnad 202 m2, seinapinnad 323 m2), värvida viimistletavates ruumides põrandaliistud 131,1 jm ja keskküttetorud, paigaldada uusi põrandakatteid 64 m2 (sealhulgas plaatvaipkatteid 17 m2 ja laminaatparkett katteid 47 m2), valmistada ja paigaldada infostendid (sealhulgas ümarad infostendid D=1,2 m 6 TK ja ristkülikukujuline infostend 7,2 m2), teostada osades viimistletavates ruumides pistikupesade ja andmeside ning telefoniside pistikupesade paigaldamist koos vajalike kaablite süvistamisega ja paigaldada uued lävepakud 8 TK

 

Pakkujale esitatavad üldised nõuded:

Pakkuja peab olema maksevõimeline, tema vara ei või olla sekvesteeritud ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused maksude osas. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik hangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud. Hanked peavad olema teostatud korrektselt ja hea tava kohaselt. Pakkuja ning alltöövõtja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkujal ning alltöövõtjal peavad olema hanke objektiks olevate tööde osas majandustegevuse registris kehtivad registreeringud.

 

Huvitatud isikutel tuleb esitada hankekonkursil osalemise soov e-posti teel aadressile: mati.mannisalu@vaivara.ee, või faksiga numbrile 392 9001 hiljemalt 20. novembriks 2009 a. kella 12.00-ks.

 

Koos hankekonkursil osalemise sooviga tuleb pakkujal esitada järgmised dokumendid:

1)      loetelu (vähemalt kolmest) analoogsest pakkuja poolt teostatud tööst ajavahemikus 2007-2009 a. koos objekti nimetusega, andmetega teostamise aja kohta, tellija andmetega (kaasa arvatud kontaktisik) ja pakkuja poolt teostatud tööde maksumuse andmetega.

2)      Informatsioon pakkuja 2006-2008 majandusaasta auditeeritud käibe kohta (esitada aastate lõikes).

3)      Pakkuja informatsioon hankel kavandatavate alltöövõtjate osas (loetleda kavandatavad alltöövõtjad ja nende poolt teostatavad tööd).

4)      Pakkuja selgitus ettevõttes kasutatava kvaliteedi tagamise süsteemi kohta.

 

Hankija valib hankekonkursil osalemissoovi avaldanud isikute hulgast välja minimaalselt 3 ja maksimaalselt 6 huvitatud isikut kelle väljastatakse hankedokumendid elektrooniliselt hiljemalt 23. novembriks kella 16.00-ks.

 

Hankeleping sõlmitakse hiljemalt 03. detsembril 2009 a. ning viimistlustööde teostamise perioodiks on planeeritud 03. detsember – 18. detsember 2009 a.

 

Täiendav info: Mati Männisalu, telefon 3929010; 5084170, e-post mati.mannisalu@vaivara.ee