Teadmiseks loomapidajale - alates 1.detsembrist tuleb loomapidajal enda tarbeks üle 24 kuu vanuse veise ning üle 18 kuu vanuse lamba ja kitse tapmisest teavitada veterinaarteenistust

Käesoleva aasta 1.detsembrist jõustub loomakaitseseaduse, põllumajandusloomade aretuse seaduse ja loomatauditõrje seaduse muutmise seadus ( RTI, 17.11.2005, 61, 477), milles muuhulgas sätestatakse loomapidaja kohustus teavitada volitatud veterinaararsti või Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust üle 24 kuu vanuse veise ning üle 18 kuu vanuse lamba ja kitse enda tarbeks tapmisest vähemalt 24 tundi ette.

Loomatauditõrje seadusest tuleneb nõue uurida TSE esinemist ka enda tarbeks tapetud mäletsejalistel. TSE (transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate) ennetamise, kontrolli ja tõrje meetmed sätestatakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrusega 999/2001/EÜ.

Nimetatud uus nõue võimaldab Veterinaar- ja Toiduametil paremini korraldada oma tarbeks tapetud mäletsejalistelt ajuproovide kogumist ning uurimist Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kesklaboratooriumis Tartus TSE (transmissiivse spongiformse entsefalopaatia) suhtes, mille laiemaks eesmärgiks on tarbijale ohutu toidu tagamine.

TSE-e seire riskigrupi (närvinähtudega surnud mäletsejalised) hulgas algas 1999. aastal, aktiivset haiguse seiret kõigi riskirühmade ning inimtoiduks tapetud mäletsejaliste hulgas on teostatud alates 2004.-nda aasta märtsist. Aastal 2004 uuriti 21663 ning 2005. aasta oktoobri lõpuga on uuritud 26 487 mäletsejalist TSE suhtes. Kõik seni teostatud uuringud on andnud negatiivse tulemuse ning Eesti on säilitanud oma TSE vaba riigi staatuse.

TSE on loomade (eelkõige veiste, lammaste, kitsede, kasside ja naaritsate) aeglase kulu ja väga pika peiteperioodiga nakkushaigus, mille puhul nakatunud loomal tekkivad püsivad närvikoe kahjustused. Veistel esinevat TSE-d nimetatakse ka hullu lehma tõveks ehk BSE-ks (veiste spongiformne entsefalopaatia).

Lisainfot muudatuse kohta saab Veterinaar- ja Toiduametist ning kõikidest maakonna veterinaarkeskustest.

Veterinaar- ja Toiduamet
605 1748
www.vet.agri.ee