VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                                                09. mai 2014 nr 13

Volikogu liikme volituste peatumine, asendusliikme määramine

 

Volikogu (asendus)liige Nikolai Krinitski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) on puudunud 2014. aasta veebruari, märtsi ja aprillikuus toimunud volikogu istungitelt, mida tõendavad volikogu liikmete istungitest osavõtulehed.

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõike 2 punkt 4 sätestab, et volikogu liikme volitused peatuvad, kui ta on puudunud volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul, arvestamata kuid, millal volikogu istungeid ei toimunud.

 

Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõige 2 punktist 4, § 20 lõikest 1, lõikest 5, Vaivara valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsusest nr 7 „ Vaivara Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ja 28.10.2013 otsusest nr 9 „Volikogu liikme volituste lõppemine, asendusliikme määramine“, võttes aluseks 06.05.2014 teatise nr 20-2.2/755 koos lisadega,


Vaivara valla valimiskomisjon

 

o t s u s t a b:


1. Vaivara Vallavolikogu (asendus) liikme Nikolai Krinitski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) volitused volikogu liikmena peatuvad.

2. Vaivara Vallavolikogu liikmeks määratakse Larissa Starkova (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

3. Vaivara Vallavolikogu (asendus) liikme Nikolai Krinitski volitused peatuvad ja asendusliikme Larissa Starkova volitused Vaivara Vallavolikogu liikmena algavad otsuse jõustumise hetkest.

4. Otsus avalikustatakse valla veebilehel ja vallamaja teadete tahvlil.

5. Otsus jõustub allakirjutamisest.

6. Kui isik leiab, et valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates käesoleva otsuse tegemisest.


 

 

 

Eret Laht

vallasekretäri ja

valimiskomisjoni esimehe ülesannetes

09.05.2014. a kell 9.00.