Volikogu eelnõu kaaskiri

 

 

Eelnõu nimetus: Vaivara valla 2013. aasta lisaeelarve 2 vastuvõtmine

Eelnõu koostaja(d):

Eelnõu esitaja(d):

Esitamise kuupäev:

Allkiri:

Aleksandr Pahhomov

 

Vallavalitsus

01.10.2013

 

Istungile kutsutute nimekiri:

Õigusakti väljastamine (kellele ja arv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisjoni(de) seisukoht eelnõu suhtes:

 

 

 

 

 

Vallavanema, vallavalitsuse liikme või vallavalitsuse seisukoht eelnõu suhtes, mis ei ole esitatud vallavalitsuse poolt ja mis puudutab vallavalitsuse tööd:

 

Eelnõu  seletuskiri. Kulutusi nõudva eelnõu katteallikate loetelu (rahataotlusi vaatab volikogu läbi ainult eelarve, lisaeelarve vastuvõtmise ja muutmise käigus väljaarvatud reservfond):

 

 

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

 

 

Vallasekretäri kooskõlastus (arvamus vastavuse kohta kehtiva seadusandluse suhtes):

 

Õigusakti vastuvõtmise kuupäev:

Õigusakti jõustumise kuupäev:

Kirjaliku ettekande või seletuskirja olemasolu: Seletuskiri lisatud

 

 

VAIVARA VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Sinimäe                                                                                             09 oktoobri 2013  nr

 

Vaivara valla 2013. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

 

§ 1. Tulud ja kulud

(1) Võtta vastu valla 2013. aasta lisaeelarve II vastavalt määruse lisale:

1) põhitegevuse tulud summas 26 275 eurot;

2) põhitegevuse kulud summas 19 490 eurot;

3) investeerimistegevus summas 1 119 680 eurot;

4) finantseerimistegevus summas – 1 055 063 eurot.

 

§ 2. Sihtfinantseerimine

(1) Eraldada valla 2013. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:

1) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 350 eurot kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ürituste läbiviimiseks.

(2) Väheneda eraldatud valla 2013. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:

1) ERNA Selts MTÜ-le summa Utria Dessant 2014 korraldamiseks 3 826 eurot võrra.

 

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

volikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Vaivara Vallavolikogu 09.10.2013

                                                                                              määruse nr  lisa

 

Vaivara valla 2013. aasta II lisaeelarve

 

 

 

 

KOONDEELARVE,

Kinnitatud eelarve

Täpsustatud eelarve 30.09 seisuga

Lisaeelarve II

Täpsustatud eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

             3 001 147   

3 087 099

26 275

3 1113 374

Maksutulud

               764 720   

778 447

9 825

788 272

Tulud kaupade ja teenuste müügist

                 68 927   

87 676

-3 000

874 676

Saadavad toetused

               502 479   

496 227

8 123

504 351

Muud tegevustulud

             1 665 021   

1 724 748

11 327

1 736 075

PÕHITEGEVUSE KULUD

             2 649 725   

2 720 419

19 490

2 739 910

Antavad toetused

               318 645   

342 523

7 021

352 322

Muud tegevuskulud

             2 331 080   

2 374 545

13 043

2 387 588

INVESTEERIMIS-TEGEVUS

           - 2 247 714   

-2 262 972

1 119 680

-1 143 292

Põhivara soetus

           - 2 368 235   

-2 383 843

1 056 175

-1 327 668

Põhivara müük

                 41 316   

45 204

0

45 204

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

                 94 826   

88 312

60 172

148 484

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

                 - 2 903   

-2 903

0

-2 903

Finantstulud ja –kulud

                 -12 718   

-9 742

3 333

-6 409

FINANTSEERIMIS-TEGEVUS

             1 726 990   

1 726 990

- 1 055 063

671 927

Võlakohustuste võtmine

             1 875 632    

1 875 632

- 1 055 063

820 569

Võlakohustuste täitmine

              - 148 642   

        -148 642   

0

        -148 642   

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

              -169 302   

       - 169 302   

        71 402   

       - 97 900   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELARVE MEETMETE / STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES,

                  2013   

 

 

Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

 

1. Säilitada ja hooldada väärtuslikke maastikke ja loodusobjekte. Vaivara valla jäätmehooldus ja -käitlus on keskkonnasõbralik ja kaasaegsetele nõuetele vastav.

2. Valla omandis olevate maaalade korrastamine ning seeläbi heakorrastatud ja nägusa valla maine saavutamine.

 

 

Indikaator 1: Munitsipaalomanduses olevate ja taotletavate haljasalade haljastus- ja hooldusprojektide arv (st mida KOV peab hooldama)

                         5   

 

Indikaator 2: Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud elanike osakaal, %

                      100   

 

Indikaator 3: Biolagunevate jäätmete taaskasutamise (sh kompostimine) määr, %

                      100   

 

Strateegiline eesmärk:

 

2. Vaivara vald on meeldiv ja heakorrastatud paik elamiseks

 

 

Indikaator 1: Elamute ehituslubade arv

                        20   

 

Indikaator 2: Planeeringuga kaetud valla territoorium, %

                        10   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

1 339 212

1 376 682

0

1 376 682

PÕHITEGEVUSE KULUD

225 043

232 655

2 371

235 026

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

- 12 849

-12 849

 

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Toimivad ettevõtluse tugisüsteemid aitavad alustada uutel ning tegutseda ja laieneda olemasolevatel ettevõtetel.

 

 

Indikaator 1: Vallas registreeritud ettevõtete arv

                      124   

 

Indikaator 2: Töötuse määr, %

                        13   

 

Indikaator 3: Tulumaksu laekumine inimese kohta, eurot/aastas

                      436   

 

 

Strateegiline eesmärk:

 

Vaivara vallas külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine, kultuuriliselt väärtuslike ja loodusobjektide kaitse ning eksponeerimine piirkonna atraktiivseks turismipiirkonnaks muutmise eesmärgil.

 

 

Indikaator 1: Muuseumikülastajate arv

                   5 000   

 

Indikaator 2: Turismiettevõtjate arv vallas (majutus, toitlustus, muud teenused)

                        -     

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

1 254

1 254

0

1 254

PÕHITEGEVUSE KULUD

186 580

199 574

5 032

204 606

INVESTEERIMISTEGEVUS

-1 000

- 1 000

0

-1 000

 

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Tagatud on vallaelanike kvaliteetse joogiveega varustatus, ehitatud välja kanalisatsioonivõrgustik ja olemasolev rekonstrueeritud.

 

 

Indikaator 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Olgina alevikus (%)

                        82   

 

Indikaator 2: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Sinimäe alevikus (%)

                        99   

 

Indikaator 3: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Soldina külas (%)

                        33   

 

Indikaator 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Kudruküla külas (%)

                        35   

 

Indikaator 5: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Auvere külas (%)

                        68   

 

Indikaator 6: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Vaivara külas (%)

                        -     

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

0

0

0

0

PÕHITEGEVUSE KULUD

51 375

51 375

51 375

51 375

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

0

0

 

Meede 3.2 Teed ja transport

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Tagatud on õigusaktidega kehtestatud teede ja tänavate seisukord. Kõik külad, turismiobjektid jm vaatamisväärsused on tähistatud ja viidastatud.

 

 

Indikaator 1: Teevalgustusega kaetud osa, km

                        10   

 

Indikaator 2: Kergliiklusteedega kaetud osa, km

                         7   

 

Indikaator 3: Asfalt- ja tolmuvaba kattega teede osakaal valla
omandis olevatest teede hulgas, %

                        24   

 

Indikaator 4: Teeviitade ja siltide arv

                        -     

 

Indikaator 5: Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv

                      100   

 

Indikaator 6: Parkimiskohta arv

                      289   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

0

11 660

0

11 660

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

361 808

361 808

-51 600

310 808

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

- 452 168

- 465 322

21 774

- 443 548

 

 

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Olginas ja Sinimäel on kvaliteetselt ja keskkonnasõbralikult toimivad kaugküttesüsteemid. Valla ühiskondlikes hoonetes on läbi viidud energiasäästuprogramm, hooned on vajalikul määral soojustatud ning toimib energiajuhtimissüsteem.

 

 

Indikaator 1: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Olgina alevik, %

                        14   

 

Indikaator 2: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Sinimäe alevik, %

                        20   

 

Indikaator 3: Renoveeritud soojusvõrke, %

                        76   

 

Indikaator 4: Soojusvõrguga liitunute arv, klienti

                        24   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

0

0

0

0

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

0

0

0

0

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

0

0

 

 

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

 

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Pakkuda vallaelanikele kaasaegseid vabaaja veetmise ja sportimise võimalusi ning kultuuridevahelist lõimumist.

 

 

Indikaator 1: Lugejate arv Sinimäe raamatukogus (kuus)

                      250   

 

Indikaator 2: Lugejate arv Olgina raamatukogus (kuus)

                      185   

 

Indikaator 3: Lugejate arv Vaivara raamatukogus (kuus)

                      100   

 

Indikaator 4: Spordiürituste arv (Huvikeskus)

                        10   

 

Indikaator 5 : Sinimäe raamatukogu seisukord

 mitterahuldav

 

Indikaator 6 : Spordirajatiste olukord

 mitterahuldav

 

Indikaator 7 : Ülevallaliste kultuuriürituste arv (Huvikeskus)

                        35   

 

 

Strateegiline eesmärk:

1. Tõhusalt toimivad noorte kokkusaamiste kohad Sinimäel ja Olginas, mis võimaldavad
noortel veeta oma vaba aega otstarbekalt ning mitmekesiselt; 2. Koostöövõrgustik Vaivara vallas laste- ja noortega töötavate spetsialistide vahel; 3. Noorsootöö valdkonna koostöövõrgustik naabervaldadega; 4. Noortest kasvavad oma kodukohale lojaalsed ja toimetulevad täiskasvanud.

 

 

Indikaator 1: Noorte kokkusaamiste kohtade arv

                         1   

 

Indikaator 2: Noorte kokkusaamiste kohtade olukord

 mitterahuldav

 

Indikaator 3: Noortele suunatud ürituste arv

                        20   

 

Indikaator 4: Noorsootöövõrgustike kohtumiste arv

                        12   

 

Indikaator 5: Noortele suunatud ürituste ja noorte kokkusaamiskohtade külastuste arv

 ei määratle eraldi

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

6 292

10 137

0

10 137

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

335 704

367 680

3 070

370 750

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

- 123 144

- 132 112

60 172

- 71 940

 

 

Meede 4.2 Haridus

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Kõigile Vaivara lasteaiaealistele lastele lasteaia koha tagamine ning seeläbi tervikliku isiksuse kujunemise toetamine, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

 

 

Indikaator 1: Lasteaiaealiste laste arv (1-7)

                      143   

 

Indikaator 2: Vaivara Lasteaia kohtade arv

                        62   

 

Indikaator 3: Vaivara Lasteaia täituvus, %

                        95   

 

 

Strateegiline eesmärk:

 

Sinimäe Põhikoolis tagatakse kaasaegsetes tingimustes ja konkurentsivõimeline
haridus valla kooliealistele lastele, õppijatel on võimalus omandada mitmekülgseid teadmisi
ja oskusi edasiõppimiseks.

 

 

Indikaator 1: Õpilaste arv Sinimäe Põhikoolis

                        56   

 

Indikaator 2: Vaivara valla õpilaste % Sinimäe Põhikoolis

                        69   

 

Indikaator 3: Sinimäe Põhikoolis käivate õpilaste osakaal
põhikooliealiste noorte arvust

                        26   

 

Indikaator 4: Õpingute katkestanute % õpilaste arvust

                        -     

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

199 668

199 668

-3 000

196 668

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

872 379

876 579

49 321

925 900

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

-1 700 000

-1 700 000

1 047 250

-652 750

 

 

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

 

 

 

 

Strateegiline eesmärk:

Vaivara vallas on sotsiaalselt turvaline elukeskkond – elanikele on tagatud toimetulek, arstiabi ja sotsiaalteenuste kättesaadavus.

 

 

Indikaator 1: Toimetulekutoetust vajavate elanike arv

                        35   

 

Indikaator 2: Sündide arv Vaivara vallas

                        10   

 

Indikaator 3: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. sotsiaalhoolekanne, %

                         8   

 

Indikaator 4: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. Vaivara vald, %

                         2   

 

Indikaator 5: Sotsiaalkorterite arv

                         4   

 

Indikaator 6: Vaivara valla töötuse määr, %

                         6   

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

70 781

71 282

8 123

79 405

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

241 058

270 619

8 439

279 059

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

0

0

0

0

 

Üldvalitsemine

 

 

 

 

Kinnitatud eelarve

Eelarve 30.10.2013.a. seisuga

Lisaeelarve II eelarve

Täpsustatud  eelarve

 

 

 

 

 

 

 

PÕHITEGEVUSE TULUD

1 383 939

1 383 939

32 477

1 416 416

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

375 778

366 509

1 695

368 204

 

Volikogu

73 306

73 306

0

73 306

 

Reservfond

30 013

17 770

0

17 770

 

INVESTEERIMISTEGEVUS

28 598

28 598

6 864

35 462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.a. lisaeelarve 2 seletuskiri

 

Kantselei

 

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

 

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valimised

Eelarves 2013 on planeeritud personalikuludeks 3 350 eurot, majandamiskuludeks 650 eurot, kokku 4 000 eurot.

Valimised 2009 faktiline eelarve täitmine oli:

Personali kulud 4 260 eurot,  majandamiskulud 850 eurot, kokku 5 110 eurot.

Kantselei teeb ettepaneku:

 

Eelarve

Lisaeelarve 2

Ettepanek

           1.2 Valimised

   4 000,00   

  1 500,00   

    5 500,00   

     Personalikulud

   3 350,00   

  1 210,00   

    4 560,00   

Töövõtulepingu alusel

   2 500,00   

     903,00   

    3 403,00   

Sotsiaalmaks

      825,00   

     298,00   

    1 123,00   

Töötuskindlustusmakse

       25,00   

        9,00   

         34,00   

      Majandamiskulud

      650,00   

     290,00   

       940,00   

Administreerimiskulud

      200,00   

      50,00   

       250,00   

Sõidukite ülalpidamise kulud

      450,00   

     240,00   

       690,00   

Kasutada valimisteks 2013 summa 5 500 eurot.

Lisada eelarvesse kokku  1 500 eurot: personalikuludeks summa 1 210 eurot, majandamiskuludeks 290 eurot.

lisada kontole 500500 summa 903 eurot;

lisada kontole 506000 summa 298 eurot;

lisada kontole 506040 summa 9 eurot.

Lisada eelarvesse majandamiskuludeks 290 eurot:

lisada kontole 550000 summa 50 eurot;

lisada kontole 551308 summa 240 eurot

Tegevusala: Vallavalitsus

Kokku juriidiliste teenistuseks oli planeeritud eelarvesse 13 118 eurot. Seoses teenistuse suurendamisega (põhikooli põlengu kindlusehüvitise saamise protsess) on kasutati täiendavalt reservfondi vahendid summas 7 035 eurot. Septembrikuu täiendavalt kulud on 1 202 eurot, mis ei ole arvestatud eelarvesse.

Lisada kontole 551107 summa 1 202 eurot

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete s.h. Pargi 2 täiendavalt kindlustamiseks  155 eurot (vahe täidetud ja planeeritud summa).                  

 Lisada kontole 551107 summa 155 eurot

 

Lisaeelarveprojektis Kantselei  suurendab väljaminekud  summas  1 500 +1 202 + 155= 2 857 eurot.

 

Rahandusosakond

 

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Arvestuse alusel seisuga 31.08.2013 oli planeeritud eelarvesse kokku tulumaksu laekumist 432 255 eurot, faktiliselt laekus rohkem kokku 442 080 eurot.

Vahe summas 9 825 eurot, lisandub tuludesse.

Rahandusosakond suurendab eelarvetulu kokku: 13 727 eurot.

 

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Võla teenindamine

KIK-i laenu osaline tagastus.

Vallavalitsus võttis 2013 aastal KIK-ist laenu Olgina veemajandusprojekti omafinantseeringu osa katmiseks 875 632. 

Sihtfinantseerimine oli teostatud valla eelarvest aastas 2012 summas 875 632 eurot KA Vaiko ASile. Omafinantseeringu summa oli tegelikult väiksem 55 063,47 eurot. Vallavalitsus planeerib selle summa tagastada KIK-ile ja vähendada laenukohustust summas 55 063,47 eurot.

Koolitaastamislaenu üleviimine 2014 aastaks.

Koolitaastamislaen oli planeeritud võtta oktoobri kuus, intressisumma eelarves 3 333 eurot. Täna ei saa plaani realiseerida,  vald võtab laenu 2014 aastal, tulemuseks vähendada intressikulu 3 333 eurot.

 

Lisaeelarveprojektis rahandusosakond suurendab sissetulekut  23 552 eurot ja vähendab väljaminekut -3 333 eurot.

 

Majandusosakond

 

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Vesi ja kanalisatsioon

KA Vaiko ASle tagastati 2011-2012 veeprojektide kasutamata jääkide  summa  5 581,18 eurot.

Suurendada konto 388890 summas 5 581,18 eurot.

KA Vaiko AS planeerib oktoobri kuus tagastada vallavalitsusele kasutamata jäänud summa sihtfinantseerimisest Olgina veemajanduse projekt 55 063,47 eurot.

Suurendada konto 388890 summas 55 063,47 eurot.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Eesti Energia juhatus otsustas toetada Olgina mänguväljaku rajamist kulude osas 60 172,45 eurot, mis on otseselt seotud mänguväljakuga:
- Detailplaneering 1 214,32 eurot
- Projekteerimine 1 800,00 eurot
- Krundivalgustuse ja videovalve rajamine 12 271,00 eurot
- Mänguväljaku atraktsioonid ja inventar 44 887,13 eurot

Suureneda konto 350000 summas 60 172,45 eurot.

 

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala Kommunaalmajanduse arendamine

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest:

  1. Pargi 3-5 Sinimäe korteris 2012.aastal alustatud remonttööd lõpetatakse. Hetkel on remonditud vaid 70% korterist, puudu on veel seina, lae ja põranda viimistlus, elektrisüsteemid, valgustid, segisti, uksed, köögimööbel ja pliit koos ahjuga.

Remonttööde, köögimööbli ja pliidi kulu moodustab 6200 eurot.

Töid teostatakse oktoobri ja novembri kuu jooksul.

       2.    Uus 2-20 Sinimäe korteris 2012.aastal alustatud remonttööd lõpetatakse. Hetkel on remonditud vaid 70% korterist, puudu on veel seina, lae ja põranda viimistlus, elektrisüsteemid, valgustid, segisti, uksed, köögimööbel ja pliit koos ahjuga, sama seis mis korteris Pargi 3-5-s.

Remonttööde, köögimööbli ja pliidi kulu moodustab 6649 eurot.

Töid teostatakse oktoobri ja novembri kuu jooksul.

Lisada kontole 155101 summa 12 849 eurot.

 

KA VAIKO AS haldusjuht teeb ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis oleva hoone asukohaga Aia 1 Sinimäe alevik, remondiks 565 eurot.

Teostatavate tööde selgitus:

Aia 1 kontor - elamu katusele paigaldatakse ehitaja poolt paigaldamata jäänud lisa veerenn, mis juhiks vihmavee renni mitte nagu praegu seinast alla mille tulemusel laguneb seinakattematerjal ja plaatidega kaetud sillutis.

      Tööde teostamisele (materjal, töö, tehnika) kulub 565 eurot.

Tööde tellijaks on haldaja. Tööd teostatakse septembri kuu jooksul.

Suureneda konto 551106 summas 565 eurot.

 

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete s.h. eluhooned (korterid) täiendavalt kindlustamiseks  6 eurot (vahe täidetud ja planeeritud summa ).

Suureneda konto 551107 summas 6 eurot.

 

Kokku tegevusala väljaminekud suurenevad 12 849+565+6= 13 420 eurot.                 

 

Tegevusala Saunad

Teostatavate tööde selgitus:

Vaivara Vallavalitsuse korralduse alusel oli eraldatud  augustikuus Olgina sauna leiliruumi remonttöödeks 5 581 eurot.

Olgina sauna leiliruumi remonttööde käigus selgus, et arvestusliku materjalikulu ületab eeldatava kulu, kuna olemasolevaid materjale mida loodeti taaskasutada ei õigustanud end ära ning sellest tingituna on vaja välja vahetada kogu leiliruumi puidust seina-ja laekattematerjal. Lisamaterjali kulu moodustab kokku 1800 eurot. Tööde tellijaks on haldaja. Tööd teostatakse septembri kuu jooksul.

Suurendada konto 450000 summas 1 800 eurot.

 

Tegevusala Muu majandus

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (KA Vaiko AS renditud hooned)  kindlustamiseks täiendavalt  534 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suurendada konto 551107 summas 534 eurot

Eelarvest ja reservfondist oli eraldatud kokku 11 531,80 eurot seotud kooli projekteerimisjuhtumis protsessiga. Projekteerimisjuhtumis käsundileping on pikendatud, kokku vajalikult summa on 4 498,2 eurot.

Lisada kontole 551109 summa 4 498,20 eurot. 

 

Meede: Teed ja transport

Tegevusala Tänavavalgustus

Vt Maaosakonna osa **

Lisada kontole 155109 summa 8 568 eurot. 

 

Lisaeelarveprojektis majandusosakond suurendab sissetulekut summas 65 753,63 eurot ja suurendab väljaminekuid summas 13 420+1 800+534 +4 498,2+8 568= 28 820,20 eurot.

 

Sotsiaalosakond

 

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Edastas 02.10 Rahandusministeerium andmed toimetulekutoetuse täiendava eralduse kohta. Sai Vaivara vald täiendavalt 8 123 eurot.

Lisada kontole 35201 summa 8 123 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala Laste huvialamajad ja keskused

Suurenenud on Sillamäe huvialamajale Ulei makstavad summad, võrreldes esimese poolaastaga on kulud tõusnud . Sealsetes huvialategevustes osalevate laste arv on suurenenud ja tõusnud kohamaks .

Suurendada konto 552450 summas 500 eurot.

Tegevusala Laste muusika- ja kunstikoolid

Suurenenud on muusikakoolidele makstavad summad, võrreldes eelmise aastaga on tõusnud sealsetes tegevustes osalevate laste arv ja tõusnud kohamaks.

Suurendada konto 08105summas 3 000 eurot.

Meede 4.2 Haridus

Tegevusala Teised koolid

Suurenenud on teiste omavalitsuste koolidele makstavad summad, sest võrreldes eelmise aastaga on tõusnud sealsetes tegevustes osalevate laste arv ja tõusnud kohamaks.

Suurendada konto 552400 summa 2 000 eurot.

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala Üldmeditsiiniteenused

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete remondiks 6100 eurot  Olgina med.punk, asukohaga Olgina alevik Narva mnt. 9-14.

 

Tööde teostamise käigus leiti KA VAIKO AS esindajate ja Vaivara Sotsiaalosakonna esindaja poolt, et oleks otstarbekas välja vahetada kõik korterite nr. 14 ja 15 aknad, olenevata nende korterite kasutusotstarbest. Korterit nr. 15 kasutatakse laona ning korterit nr. 14 kasutab Neeme Perearstikeskuse perearst.

Lisatööde käigus paigaldatakse korterile nr. 15 aken maksumusega 250 eurot + käibemaks 50 eurot. 

 

Teostatavad remonttööd objektil:

 

 

JkNr.

Tööde kirjeldus

Tööde maksumus EUR, koos käibemaksu 20%

1

Akna vahetamine uue vastu 1tk.

300.-

 

                                                           Kokku:

300.-

 

Remonttööd teostati august 2013.a.

Lisada kontole 551106 summa 300 eurot.

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (medpunkt)  kindlustamiseks täiendavalt  16 eurot (vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suurendada konto 551107 summas 16 eurot

 

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala Riiklik toimetulekutoetus

Lisada kontole 413100 summa 8 123 eurot

Lisaeelarveprojektis sotsiaalosakond suurendab sissetulekud summas 8 123 eurot ja väljaminekud summas 13 939 eurot.

 

Maaosakond

 

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

 

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Teed ja transport

Tegevusala Maanteetransport

Esitas maaosakond info:

Tänasel päeval 2013 aastal on Vaivara valla eelarve materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise (04500/155106) real   526 096,05 eurot

Kulutused:

Tiigi tänavale  on  286510,96 eurot.  Jääk on 0,00 eurot.

Teine eelarvega planeeritud kulu 56 405 eurot oli ette nähtud Kose tee pindamiseks. Lähtudes Vaivara Vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanke tulemustest ja pakkumuste avamise protseduurist ning Vaivara Vallavalitsuse korraldusest nr 166 kinnitatud 13.08.2013, mille kohaselt edukaks pakkujaks on tunnistatud OÜ Sinimäe Ratas pakkumuse maksumus 36 480 koos käibemaksuga. Jääk on 19925,00 eurot.

Samas eelarve reaga 04510/155106 oli ette nähtud summa Suvila tee remondiks, mille suurus on 39 826,00 eurot. Jääk on 0,00 eurot.

Ka  eelarvega planeeritud kulu 143354,00 eurot oli ette nähtud Uus tänava  rekonstrueerimiseks. Lähtudes Vaivara Vallavalitsuse poolt kinnitatud 19.07.2013  töövõtulepingu nr 6.1-13/67  „Uus tn 4 ja 6 parkla ehitamine”, 31.07.2013 käsunduslepingu „ Uus tänava omanikujärelevalveteostamine tööde käigus” ja 23.08.2013 töövõtulepingu nr 6.1-13/81 „Uus tn 4 ja 6 parkla välisvalgustussüsteemi paigaldamine”  pakkumuse maksumuse on 122986,84 eurot koos käibemaksuga.    Jääk on 20367,16 eurot.

Kokkuhoid eelarve osas 04510/155106 on 78624,16 eurot ja lähtudes ülalpool toodust palume teha muudatused eelarve mahus lisatööde teostamiseks summas 53364,00 eurot,   Karja tänava  343 meetri, Tamme tee 980 meetri  pindamiseks ja Mäealuse tn 1b 45 m2 pindamiseks .

Vaivara Vallavalitsuse maaosakonna poolt korraldatud konkursi tulemuste alusel on  vähempakkumise maksumus Karja tänava pindamise 25620 eurot käibemaksuga ja Tamme tee  pindamise 24540 eurot käibemaksuga ning Mäealuse tn 1b pindamine 3204 eurot käibemaksuga . Pakkumus konkursile on esitatud OÜ Sinimäe Ratas  poolt.

 

Tee/tänav

Planeeritud

Reaalsed kulutused

Jääk

155106

Tiigi

286510,96

286510,96

0

155106

Uus

143354

122986,84

20367,16

155106

Koose

56405

36480

19925

155106

Suvila

39826

39826

0

 

kokku

526095,96

485803,8

40292,16

155106

Karja tänav

0

25620

-25620

155106

Tamme  tee

0

24540

-24540

155106

Mäealuse tn  1b

0

3204

-3204

155106

kokku

0

53364

-53364

 

 

 

 

-13071,84

 

Vaivara valla eelarve  remont, restaureerimine,lammutamine soetamise ning asfalt-ja tolmuvabakatte teeaukude remondiks (04500/551260) real  210597,05 eurot

Lähtudes Vaivara Vallavalitsuse poolt korraldatud konkursi tulemuste alusel on vähempakkumise maksumus

Jääk on 85441.69 eurot.

 

Tee/tänav

Planeeritud

reaalsed kulutused

Jääk

551260

Remont,restaureerimine,lammutamine

200597,33

78540

122057,3

551260

Asfalda-ja tolmuvabakatte teeaukude remont

10000

46615,64

-36615,64

 

kokku

210597,33

125155,64

85441,69

 

Kokku eelarveaasta lõpuni planeeritud kasutada jooksvaremondiks 159 000 eurot.

 

Ettepanek

 

nimi

planeeritud

suurendada

vähendada

uus plaan

155106

materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise

526096,05

51 600

 

577 696,05

551260

Remont,restaureerimine,lammutamine

210597,33

 

-51 600

158 997,33

 

Teeme ettepaneku suurendada rida155106 materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise kulurida summas 51 600 eurot ning vähendada rida 551260 Remont,  restaureerimine, lammutamine kulurida summas -51 600 eurot.

 

 

 

TEEDE INVESTEERIMISTEGEVUS EELARVES 2013.a., eurot

 

Nimitus

 Kinnitatud eelarve (kassa -põhine)

Reserv-fond

 Lisaeelarve 1 (kassa -põhine)

 Täpsustatud eelarve (kassa -põhine)

 Lisaeelarve 2 (kassa -põhine)

 Täpsustatud eelarve (kassa -põhine)

Teede remont

-509 456

-1 494

-15 146

-526 096

-51 600

-577 696

 Tiigi tn Olgina alevik 

-303 051

0

16 540

-286 511

0

-286 511

 Uus tänav Sinimäe alevik

-150 000

0

6 646

-143 354

20 367

-122 986

 s.h. Ehitus

-150 000

0

6 646

-143 354

28 935

-114 418

 s.h. Tänavavalgustus*

0

0

0

0

-8 568

-8 568*

 Koose tee Tõrvajõe küla  

-56 405

0

0

-56 405

19 925

-36 480

 **Suvila tee Vaivara küla

0

-1 494

-38 332

-39 826

-38 528

-78 354

 s.h. Projekt

0

-1 494

-3 486

-4 980

0

-4 980

 s.h ehitus 

0

0

-34 846

-34 846

-38 528

-73 374***

 Tamme tee  pindamise 

0

0

0

0

-24 540

-24 540

 Karja tänava pindamise 

0

0

0

0

-25 620

-25 620

 Mäealuse tn  1b

0

0

0

0

-3 204

-3 204

Jooksev remont

-210 597

0

0

-210 597

51 600

-158 997

 

Lisada kontole 155106 summa 51 600 eurot.

Väheneda konto 551260 summas 51 600 eurot.

Üldine väljaminekute summa ei muutub.

 

*Uus tänava tänavavalgustuse investeeringud summas 8 568 eurot üleviija tegevusalale Tänavavalgustus (Majandusosakond).

**Vajalikult Suvila tee ehitustööde summa on 85 320 eurot, kui arvestame 30% ehitustööde summaga 284 400 eurot (vt lisaeelarve 1 seletuskiri), ja TVL 6.1-13/46 projekteerimistööd summa 4 980 eurot. On eraldatud kokku 2013 aastaks 73 374 eurot. Puudub projekti realiseerimiseks 85 320-73 374=11 946 eurot.

*** Suvila tee ehitustööd algus 2014.a., sõltub kaasfinantseeringu lepingu sõlmimisest Sillamäe linnaga. Summa 73 374 eurot üleviija 2014 eelarveaasta investeerimisprogrammiks.

 

Lisaeelarveprojektis maaosakond väheneb väljaminekud summas 8 568+73 374=81 942eurot.

 

Vaivara Huvikeskus

 

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

 

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala Raamatukogud

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta 1 lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete remondiks 1752 eurot  Poe -3 ( Vaivara Huvikeskus, Vaivara Seltsimaja-raamatukogu ), asukohaga Poe-3 Vaivara küla remonttöödeks.

Remonttööde teostamise jooksul juuni 2013.a kiskus tugev tuul maha Poe-3 hoone seina kaitseks eelneva ehitaja poolt  paigaldatud plekist veekaitse, mille tagajärjel tungis vihmavesi hoone siseruumidesse ning kahjustas oluliselt hoone koridori krohvitud seina.

Planeeritud remonttöödega taastatakse veekahjustuse tagajärjed ning paigaldatakse uus veeplekk. Tööde kogumaksumus on 583 eurot.

Teostatavad remonttööd objektil jagunevad alljärgnevalt:

JkNr.

Tööde kirjeldus

Tööde maksumus EUR, koos käibemaksu 20%

1

Koridori seina niiskunud ala puhastamine, krohvimine ja värvimine

 

318.-

2

Plekist äärise ost ja paigaldamine

265.-

 

Kokku:

583.-

Remonttööd teostatakse august 2013.a.

 

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete remondiks 526 eurot  Poe -3 ( Vaivara Huvikeskus, Vaivara Seltsimaja-raamatukogu ), asukohaga Poe-3 Vaivara küla remonttöödeks.

Teostatavate tööde selgitus:

Poe -3 ( Vaivara Huvikeskus, Vaivara Seltsimaja-raamatukogu ) remonttöödeks on rõdu uksepealse veerenni paigaldamine. Paigaldatakse eelneva remonttööde käigus avastatu, et ehitaja poolt on teostatud ehituspraak, mille tulemusel rõdule kogunev vihmavesi valgub uksepealselt läbi seinapealse vahelagedeni ning sealt otse esimese korruse ruumidesse, kus asub raamatukogu ja lastemängunurk. Remonttööde käigus paigaldatakse rõdu uksepealsele plekist veerenn ning uksepaled krohvitakse uuesti.

Tööde teostamiseks kulub 526 eurot materjali, töö, tehnika ja transpordikulu. Tööde

 tellijaks on haldaja. Tööd teostatakse septembri kuu jooksul.

Lisada kontole 551106 kokku (583+526) summa 1 109 eurot.

 

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (Sinimäe raamatukogu, Vaivara raamatukogu)  kindlustamiseks täiendavalt  192 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 192 eurot

Kokku tegevusala väljaminekud suurenevad summas 1 301 eurot.

 

Tegevusala Rahvamajad

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest

Narva mnt. 12 Vaivara Huvikeskus, Olgina seltsimaja/raamatukogu remonttööde käigus paigaldatakse eelneva remonttööde käigus paigaldamata jäänud seina ja katuse liitekohale veerenn, mis suunaks vihmavee katuseplekile ja sealt edasi vihmaveerenni. Hetke olukord on viinud tõigani, et vihmavesi tungib otse seinalt alla siseruumidesse ning on juba oluliselt kahjustanud tuulekoja siseseina kattematerjali. 

Remonttööde kulu moodustab 678 eurot

Töid teostatakse oktoobri kuu jooksul.

Lisada kontole 551106 summa 678 eurot.

 

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (Olgina rahvamaja)  kindlustamiseks täiendavalt  155 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 155 eurot

 

Kokku tegevusala väljaminekud suurenevad summas 833 eurot.

 

Tegevusala Muuseumid

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (muuseumi hooned)  kindlustamiseks täiendavalt  12 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 12 eurot

 

Tegevusala Kultuuriüritused

Seoses taotluse laekumisega sotsiaalosakonna juhataja teeb ettepaneku Vaivara Vallavolikogu 26.06.13 määruse nr 76 „Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kord“  täitmiseks lisada eelarvesse järgmised rahalised vahendid:

MTÜ Miloserdie

200

SK Silboxing MTÜ Ervin Larka treening- ja võistlustegevus toetuseks

150

Kokku

350

Lisada kontole 450000 summa 350 eurot.

Kokku tegevusala Kultuuriüritused väljaminekud suurenevad summas 350 eurot. 

 

Volikogu on eraldanud valla 2013. aasta eelarvest toetust sihtfinantseerimise korras ERNA Selts MTÜ-le summas 10 226 eurot Utria Dessant 2014 korraldamiseks. Laekunud ERNA Selts MTÜlt taotlus ja eelarve:

UTRIA DESSANT 2014

Eelarve

Kulu nimetus

Summa EUR

PERSONALIKULUD

3 711,80

Töötasu

2 770,00

Sotsmaks

914,10

Töötuskindl maks

27,70

MAJANDAMISKULUD

6 400,00

Kantseleikulud

450,00

Bürookulud

240,00

Mobiilside

200,00

Pangateenused

10,00

Hoonete halduse kulud

750,00

Ruumide üür

750,00

Sõidukite ülalpidamiskulud

3 900,00

Mootorikütus, määrdeained

3 000,00

Sõidukite ja garaaži üür

900,00

Muud tegevuskulud

1 300,00

Delegatsioonide vastuvõtt

800,00

Retekel vajaminevad materjalid

500,00

KOKKU

10 111,80

Vähendada konto 450000 summas 10 226-6 400 = 3 826 eurot.

Personali kulud summas 3 711 eurot üleviija 2014 aasta eelarvesse.

Tegevusala Kultuuriüritused väljaminekud kokku vähenevad summas 350 - 3 826=-3 476 eurot. 

 

 

Tegevusala Muud vaba aeg

Vallavalitsuse auto Peugeot Partner on plaanis  varustada soojussüsteemiga, selleks vajalik summa on 900 eurot.

Lisada kontole 551306 summa 900 eurot.

 

Lisaeelarveprojektis Vaivara Huvikeskuse väljaminekud vähenevad summas 1 301+833+12 - 3 476 = -430 eurot.

 

Vaivara Lasteaed

 

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

 

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (lasteaia hooned)  kindlustamiseks täiendavalt  71 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 71 eurot

 

Lisaeelarveprojektis Vaivara Lasteaeda väljaminekud suurenevad summas 71 eurot.

 

Sinimäe Põhikool

 

Meede: Haridus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Sinimäe Põhikooli direktor esitas taotluse. Tema hinnangul tuleb vähendada kooliteenistuse  tulud summas 3 000 eurot.

Eelarvesse on planeeritud kindlustusraha summas  370 000 eurot. 31.08.13 seisuga sai Sinimäe Põhikool kindlustusraha summas 320 682 eurot. Summa vahe 49 318 eurot, mis on ebatõene saamiseks 2013.a.. Planeeritakse see summa saamiseks 2014 aastal.

Lisaeelarveprojektis Sinimäe Põhikooli sissetulekud vähenevad summas -3 000 -49 318 = -52 318 eurot.

 

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Tegevusala: Sinimäe Põhikool

Sinimäe Põhikooli hoonete taastamise projekti summa 1 700 000 eurot 2013 aastal jääb täitmata: üleviija 1 000 000 eurot järgmiseks 2014 aastaks.

Vähendada konto 155100 summas 1 000 000 eurot

Sinimäe Põhikooli hoonete taastamise projekti raames on teostatud hoonete lammutamise tööd, mis ei ole investeeringud. Kokku on kulutatud lammutamiseks 47 250 eurot.

Vähendada konto 155100 summas 47 250 eurot;

Suurendada konto 551106 summas 47 250 eurot.

 

Lisaeelarveprojektis Sinimäe Põhikool vähendab sissetulekut summas -1 000 000 - 49 318=-1 049 318 eurot, ja väljaminekud vähenevad summas -1 000 000 eurot.

 

Kõik kokku lisaeelarve sissetulekud vähenevad summas -968 616,37 eurot,

Kõik kokku lisaeelarve väljaminekud vähenevad summas -1 040 018,25  eurot,

Likviidse vara  suureneb summas 71 401,88 eurot.

 

 

 

INVESTEERIMISTEGEVUS  (kassa –põhine)

 

Kood

Nimitus

 Kinnitatud eelarve

Täpsustatud eelarve 30.09 seisuga

 Lisaeelarve II

 Täpsustatud eelarve

381

Põhivara müük (+)

         41 316   

          45 204   

           0   

          45 204   

 

           Bioloogiliste varade müük

         41 316   

          45 204   

           0   

          45 204   

15

Põhivara soetus (-) sh

-  2 368 235   

-   2 383 843   

      1 056 175 

-   1 327 668   

 

Maa soetamine

-         1 000   

-          1 000   

           0

-          1 000   

 

Teede remont

-     509 456   

-      526 096   

      30 342   

-      495 754   

 

Olgina aleviku Tiigi tänava tänavavalgustus

-       27 538   

-        27 538   

            0

-        27 538   

 

Sinimäe aleviku Uus tänava tänavavalgustus

            0

           0

-        8 568   

-        8 568   

 

Olgina mänguväljak

-     130 241   

-      120 636   

            0

-      120 636   

 

Vaivara küla, Poe tn. 3 puukuri remont

            0

-          3 920   

            0

-          3 920   

 

Sõiduauto Peugeot Partner soetamine

            0

-          4 653   

            0

-          4 653   

 

Korteri Sinimäe alevik Pargi 3-5 remont

            0

           0

-        6 200   

-        6 200   

 

Korteri Sinimäe alevik Uus 2-20 remont

            0

           0

-        6 649   

-        6 649   

 

Sinimäe Põhikooli hoone taastamine

-  1 700 000   

-   1 700 000   

     1 047 250   

-      652 750

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh

         94 826   

          88 312   

          60 172   

      148 484   

 

Toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist

         84 826   

         84 826   

            0

          84 826   

 

Toetus Sillamäe Linnavalitsusest

            0

         3 486   

            0

            3 486   

 

Toetus Eesti Energia AS

            0

            0

       60 172

       60 172

 

Toetus riigiasutustest

         10 000   

            0

            0

            0

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

-         2 903   

-          2 903   

            0

-          2 903   

 

Toetus Sõtke Külaselts MTÜ- dele, Vaivara külaplats

-         2 903   

-          2 903   

            0

-          2 903   

382

Finantstulud (+)

              685   

            2 507   

            0

           2 507   

65

Finantskulud (-)

-       13 403   

-        12 249   

         3 333

-        8 916   

 

INVESTEERIMISTEGEVUS  KOKKU

-  2 247 714   

-   2 262 972   

   1 119 680   

-   1 143 292   

 

 

 

 

 

Netovõlakoormus eelarveaasta lõpuks (kassapõhine)

Kinnitatud eelarve

 

Täpsustatud eelarve

50%

17%