Valla määrused
Kõik Vaivara valla määrused leiab Riigi Teatajast
( https://www.riigiteataja.ee/index.html )
Täpne otsing/KOV terviktekstid ning akti andja Vaivara Vallavolikogu või Vaivara Vallavalitsus.
 
ÜLDISED VAIVARA VALLA EESKIRJAD JA KORRAD
 
Vaivara valla põhimäärus
Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019
Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine
Vaivara valla 2017. aasta eelarve
Vaivara valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord
Valimisjaoskondade moodustamine
Vaivara Vallavolikogu töökord
Vaivara Vallavalitsuse töökord
Vaivara Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend
Vaivara valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise kord
Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kord
Vaivara vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Kaubandustegevuse korraldamine Vaivara valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine
Üürilepingute vormide ja tingimuste ning eluruumi üleandmise- ja vastuvõtmise akti vormi kinnitamine
Vaivara valla kalmistute heakorra- ja kasutamise eeskiri
Sõidukite liikluse korraldamine
 
SOTSIAAL
 
Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Üldhooldekodusse paigutamise ning Vaivara valla eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord
Puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord
Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Eluruumi tagamise kord
 
HARIDUS JA KULTUUR
 
Sinimäe Põhikooli teeninduspiirkonna määramine
Sinimäe Põhikooli õpilaste vastuvõtmise korra kehtestamine
Sinimäe Põhikooli põhimäärus
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Sinimäe Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Sinimäe Põhikooli arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine
Haridusteenuste eest arveldamise korra kinnitamine
Vaivara Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine
Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine
Vaivara Lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Vaivara Huvikeskuse põhimäärus
Vaivara valla raamatukogude avalike internetipunktide kasutamise eeskiri
Vaivara valla raamatukogude kasutamise eeskiri
 
KESKKOND, MAAKORRALDUS, MAJANDUS
 
Vaivara vallavara eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Vaivara valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
Vaivara valla jäätmehoolduseeskiri
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade, jäätmeliikide, teenustasu piirmäärade, jäätmeveo sageduse ja aja kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord
Heakorraeeskirja kehtestamine
Koormise kehtestamine heakorraeeskirja täitmiseks
Üksikpuude raieloa andmise korra kinnitamine
Vaivara valla maamaksumäära kehtestamine
Vaivara valla kaevetööde eeskirja kehtestamine
Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korra kehtestamine
Vaivara valla ehitusmääruse kinnitamine
Vaivara valla soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025 kinnitamine
Kaugkütte piirkonna määramine ning võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra ning kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete kehtestamine
Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2016-2028
Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2013-2025
Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord
Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri
Vaivara valla kalmistute heakorra- ja kasutamise eeskiri
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Juuni 2024 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30